Fundació Gaudí

La Fundació Gaudí de Riudoms es va constituir en la sessió plenària del 16 de març de 2000. Té per objecte promoure, promocionar i fomentar la investigació arquitectònica i tècnica, l'estudi i la docència, divulgar la vida i l'obra de l'arquitecte, el patrimoni amb ell relacionat, i realitzar activitats i actes relacionats amb l'anterior. Totes les activitats tindran com a finalitat l'interès general i es realitzaran sense ànim de lucre desenvolupant principalment la seva activitat dins del marc de Catalunya i, especialment, a Riudoms.

Per a dur a terme aquestes activitats, la Fundació Gaudí té els següents objectius:

  • Proposar programes d'estudi, investigació, recerca o docència que pugin ser realitzats per persones individuals, tècnics, o centres de la Universitat o altres centres culturals, així com d'altres relacionats amb la docència, la investigació, serveis i arquitectura en general.
  • Subvencionar projectes d'estudi, investigació, recerca o de docència o qualsevol tipus d'activitat cultural o social que pugui ser realitzat per persones, centres, societats, universitats, o d'altres entitats amb interès públic o social.
  • Crear escoles temporals de recerca de l'obra del genial arquitecte, fill il·lustre de Riudoms, Antoni Gaudí, estudis d'arquitectura, visites, exposicions, rutes turístiques.
  • Col·laborar amb persones i entitats que realitzin activitats dirigides a potenciar el coneixement de la vida i l'obra de Gaudí i la localitat de Riudoms, pel que fa a territori i productes de la zona.
  • Potenciar la tecnologia arquitectònica i la cultura, així com la comercialització dels estudis, obra i productes generats com a conseqüència de la promoció i recerca.
  • Promoure el coneixement de la vida i obra de Gaudí i de la localitat de Riudoms.
  • Recaptar fons, fins i tot recorrent al finançament extern, per utilitzar-los en la promoció i finançament dels objectius.

Els òrgans de govern de la Fundació Gaudí seran el patronat, el president, el vice-president, el secretari i el tresorer. El patronat estarà format per un mínim de tres persones i un màxim de disset, sempre en nombre senar. Seran membres del patronat:

  • l'Alcalde o persona en qui delegui
  • un regidor de cada grup polític amb representació a l'Ajuntament de Riudoms, mentre ostenti el càrrec municipal
  • aquelles persones físiques que designi el Ple de l'Ajuntament.

Podeu consultar la seva composició a l'apartat Organització municipal

Documents associats: 
Menu

Menú principal