Mida text | Divendres, 27 de Març de 2015
Riudoms Riudoms
Epicentre Gaudí
Xarxa Ciutadana
 
 
RIUDOMS, VILA JOIOSA
Com arribar a Riudoms?
Mapa Interactiu
La nostra història
Les dades bàsiques
Els edificis i les places
El plànol dels carrers i places
Guia del Comerç Local
La Deixalleria Municipal
Les dues FESTES LOCALS
Telèfons d'interès (per ordre alfabètic)
Calendari Festiu 2015
 
EL CONSISTORI
Dades de l'Ajuntament de Riudoms
Organització Municipal
Pressupost 2015
Les responsabilitats de l'Equip de Govern
Ordenances Fiscals 2015
Ordenances Cíviques
Calendari de Recaptació 2015
Altres Ordenances
Bonificacions
Subvencions
Butlletí d'Informació Municipal de Riudoms
 
ENS I ORGANISMES
Àmbit docent
Àmbit jurídic
Àmbit religiós
Àmbit social
Cossos de seguretat
 
DESCARREGA'T LA NOSTRA IMATGE CORPORATIVA
Ajuntament de Riudoms
Escola Municipal de Música
Fira de l'Avellana i Fira de Sant Llorenç
Fundació Gaudí
Casal Riudomenc
Logo 160 anys Antoni Gaudí
 

 
  
EL CONSISTORI

  Altres Ordenances
 
Ordenança reguladora de les condicions d'edificació dels cossos sortints en les edificacions en sòl urbà

El text refós de les normes subsidiàries de planejament de l’àmbit del terme municipal de Riudoms, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona del dia 16 de desembre de 1992, que va ser verificat pel Ple de l’Ajuntament del dia 16 d’abril de 1993,  defineix als articles 46 i següents els paràmetres dels cossos sortints oberts i el seu vol màxim segons alienacions de vial i en edificacions aïllades.

Prem AQUÍ
 
Ordenança reguladora dels conductes d'evacuació i de les instal·lacions d'aire condicionat

Modificada i aprovada definitivament per acord del Ple de l’Ajuntament de 20 de juliol de 2006.
Prem AQUÍ
 
Ordenança reguladora, de la neteja de solars i terrenys, del tancament de solars, de la pavimentació i del rebaix de voreres

Aquesta ordenança té com a objecte ampliar la seguretat i el benestar col·lectiu i prevenir situacions que afectin la salubritat pública, i instar als propietaris de terrenys i solars urbans perquè els mantinguin en bones condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, a l’igual que les voreres situades davant dels solars i edificacions.

Prem AQUÍ
 
Ordenança sobre els centres de culte o de reunió amb fins religiosos al terme municipal de Riudoms

Aprovada inicialment i definitivament pel Ple de l’Ajuntament el 16 d’octubre de 2008 i publicada íntegrament al BOPT núm. 45 (fascicle segon) de 24 de febrer de 2009

Prem AQUÍ
 
Reglament del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable

Aquest Reglament entrarà en vigor una vegada estigui aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, i transcorregut també el termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, i romandrà vigent fins a la seva modificació o derogació.

Prem AQUÍ
 
Ordenança d'obres subjectes a règim de comunicació

Aprovada inicialment i definitivament pel Ple de l’Ajuntament el 23 de desembre de 2009 i publicada íntegrament al BOPT núm. 63, de 17 de març de 2010 (pàg. 45 a 50)


Prem AQUÍ
 
Reglament del servei de l'aparcament municipal de vehicles de transport

Aquest Reglament regula les condicions d’ús, els aspectes organitzatius i de funcionament de l’aparcament municipal de vehicles de transport de Riudoms, situat a la parcel·la 20, del Polígon Industrial El Prat, PP1-1, del mateix municipi.

Aprovada la seva modificació per acord del ple municipal del 15 d'octubre de 2009, el qual modificava el primer text aprovat definitivament el 21 de maig del 2009.


Prem AQUÍ
 
Ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament de Riudoms

Per a fer constar que aquesta Ordenança fou aprovada inicialment per acord del Ple de la Corporació de data 20 de gener de 2011 i que restà aprovada definitivament en no presentar-s’hi al·legacions o reclamacions durant el tràmit d’informació pública. Així mateix, ha estat publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 97, de data 28 d’abril de 2011 (pàg. 33-43).


Ordenança
 
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
TRÀMITS EN LÍNIA
PERFIL DEL CONTRACTANT
FACTURA ELECTRÒNICA
TAULER ELECTRÒNIC
 
REGIDORIA D'OCUPACIÓ
 
INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
Horaris d'Atenció al Públic
Tràmits administratius
Recursos Humans
Àrea d'Urbanisme, Obres i Activitats
Oficina del Cadastre
e-BOP
Model d'instància
BASE - Gestió d'ingressos
 
URGÈNCIES
Telèfons en cas d'urgència
Farmàcies de Guàrdia
Avisos Meteorològics
Avisos Fitosanitaris
Incidències de Trànsit
 
MOBILITAT
Taxis
Horaris d'Autobusos
Horaris de Trens
Horaris d'Avions
Consulta de Rutes i Carrers
ITV On-line
 
INFORMACIÓ INTERESSANT
Anem al CINEMA?
Anem al TEATRE?
Pàgines Blanques
Pàgines Grogues
Codis Postals
 
Serveis
Àlbums
Ajuda'ns a millorar
Cerca al web