Correcció d’errades

print pdf
03/09/2015

Correcció d’errades

A l’anunci relatiu a la borsa de treball d’auxiliar de biblioteca publicat al BOPT el dia 18 d’agost finalitza el termini per a la presentació d’instàncies el 20è dia natural a comptar des del dia següent al de la publicació al BOPT de conformitat amb el que disposen les bases publicades. Aquest termini finalitza el proper dia 7 de setembre i es dóna per corregida la data publicada anteriorment (no serà per tant el dia 10 de setembre sinó el proper dia 7 de setembre, dilluns).