Relació d’aspirants admesos i exclosos, el tribunal, la data, l’hora i el lloc de realització de les proves per a la provisió d’una plaça amb caràcter de funcionari interí

print pdf
02/06/2016

Relació d’aspirants admesos i exclosos, el tribunal, la data, l’hora i el lloc de realització de les proves per a la provisió d’una plaça amb caràcter de funcionari interí

Mitjançant resolució de l'Alcaldia del dia 1 de juny de 2016, s'ha fet pública la relació d’aspirants admesos i exclosos, el tribunal, la data, l’hora i el lloc de realització de les proves del procés selectiu convocat per aquest Ajuntament per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter de funcionari interí, amb codi 1000007 enquadrada dins l'escala d'administració general, subescala auxiliar administrativa, grup de titulació C2 i adscrita a l'àrea d'atenció al públic i recaptació.

Es concedeix un termini de deu dies naturals, a comptar des de dia següent al de la publicació d’aquesta resolució al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la Corporació, per esmenar defectes o aportar els documents preceptius. (fins el dia 12 de juny)