Notícies

19/09/2017
El 4 de setembre de 2017, el Consell d’Administració de l’entitat pública empresarial Riudoms Gestió ha aprovat l’expedient de contractació i el Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que hauran de regir la contractació, mitjançant contracte administratiu...
15/09/2017
Més de catorze activitats formen l'oferta de cursos, tallers i xerrades que l'Ajuntament de Riudoms ofereix gratuïtament per al curs 2017-2018. Es tracta d'un conjunt de programació de temàtica diversa que pretén afavorir el creixement personal a través de l'accés al coneixement i del foment de la...
14/09/2017
Podeu consultar l'ordre del dia del proper Ple Ordinari de l'Ajuntament de Riudoms que es celebrarà el proper dia 21 de setembre a les 19:00 h. al Saló de Plens.
13/09/2017
Podeu consultar l'ordre del dia de la Junta de Govern Local del proper dia 18 de setembre de 2017.
13/09/2017
Per Resolució de la Presidència de l'Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis del dia 13 de setembre de 2017, l'Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis convoca amb caràcter urgent, a través del SOC una borsa de treball de professor/a de violí per l'Escola Municipal de Música.
13/09/2017
Empresa de neteja amb seu a Barcelona, està buscant una persona per treballar a Riudoms. L’oferta consisteix a donar servei de neteja a una empresa oficina/local un dia a la setmana 3 hores. Hi ha possibilitats d'augmentar les seves hores laborals en altres clients de la zona. Els/Les interessats/...
08/09/2017
La Junta de Govern Local de data 4 de setembre de 2017, va acordar efectuar la convocatòria 5 processos selectiu, per a la constitució de 5 borses de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal de serveis diversos de l'Ajuntament. Els 5 procesos són: Borsa de treball Documentació...
07/09/2017
L’Institut Joan Guinjoan iniciarà, aquest curs 2017-2018, un nou Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Comercials. Aquest estudi de l’entorn econòmic i empresarial capacita per desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis i gestionar un petit establiment...
06/09/2017
Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria del procés selectiu, mitjançant anunci al SOC, Tauler d’Anuncis i web de l’Ajuntament, per al nomenament d’enginyer tècnic municipal, funcionari interí, d’acord amb l’oferta pública d’ocupació aprovada.
06/09/2017
La Junta de Govern Local de data 16 d’agost de 2017, va acordar efectuar la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a proveir, amb caràcter de funcionari interí, els llocs de treball de la categoria de vigilant al Servei de...

Pàgines