Ajuts per a les comunitats de regants

08/06/2018

Ajuts per a les comunitats de regants

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha publicat les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (ORDRE ARP/56/2018, de 4 de juny).

L'objecte dels ajuts regulats en aquestes bases és fomentar la realització de les obres i les instal·lacions de les xarxes col·lectives de reg de les Comunitats de Regants per a la millora i modernització dels regadius, en
alguna de les següents modalitats:

1. La modernització integral d'un regadiu existent, consistent en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una millora substancial d'un sistema de reg a pressió existent.

2. Obres de millora i modernització i elements que milloren la gestió del reg, incrementant la eficiència i l'estalvi d'aigua.

Les inversions subvencionables es destinaran a la realització de les obres següents:

- Construcció de xarxes de transport i distribució, i capçals de reg fins a l'explotació individual.
- Sistemes d'automatització i control del consum.
- Instal·lacions de captació i elevació d'aigües.
- Implantació i millora de les instal·lacions elèctriques vinculades als sistemes de reg.
- Embassaments i basses de regulació.

Més informació en el document associat a aquesta notícia.