Concurs-oposició per al nomenament d'un funcionari interí, auxiliar administratiu/va de l’escala d’administració general, subescala auxiliar administratiu/va, grup C2.

06/05/2016

Concurs-oposició per al nomenament d'un funcionari interí, auxiliar administratiu/va de l’escala d’administració general, subescala auxiliar administratiu/va, grup C2.

Al Butlletí Oficial de la Província número 87, d'avui dia 6 de maig de 2016, surten publicades les bases de la convocatòria pública del procés selectiu, per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça d’auxiliar administratiu amb caràcter interí (corresponent al codi 1000007) enquadrada dins la plantilla del personal funcionari, escala d’administració general, subescala auxiliar administrativa, grup de titulació C2 i adscrita a l’àrea d’atenció al públic i recaptació, mitjançant concurs-oposició, aprovat per Decret de l’Alcaldia de data 25 d’abril de 2016.

El termini de presentació d'instàncies és de 20 dies naturals comptats a partir de la publicació del BOPT, per tant fins el dia 26 de maig de 2016.