Contractació de l'explotació del servei del bar-restaurant de l'equipament del Casal Riudomenc

19/09/2017

Contractació de l'explotació del servei del bar-restaurant de l'equipament del Casal Riudomenc

El 4 de setembre de 2017, el Consell d’Administració de l’entitat pública empresarial Riudoms Gestió ha aprovat l’expedient de contractació i el Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que hauran de regir la contractació, mitjançant contracte administratiu especial, amb procediment obert, amb un únic criteri d’adjudicació, l’explotació del servei de bar-restaurant del Casal Riudomenc, situat al carrer de Sant Jaume, 2, de Riudoms, aplicant a l’expedient mesures de gestió efi cient de l’article 8, de la Llei 3/2016, de 31 de maig.

La data límit de presentació d'instàncies és el 9 d'octubre de 2017.