Convocatòria per cobrir la vacant de Jutge/essa de Pau titular i de Jutge/essa de Pau substitut

22/01/2016

Convocatòria per cobrir la vacant de Jutge/essa de Pau titular i de Jutge/essa de Pau substitut

Es fa pública la convocatòria per cobrir la vacant de Jutge/essa de Pau titular i de Jutge/essa de Pau substitut del municipi de Riudoms i, s’obre un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP, perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals, que consten a l’annex, ho sol·licitin per escrit al Registre de l’Ajuntament.

La sol·licitud s’haurà d’acompanyar d’un sobre tancat que haurà de contenir un currículum vitae i la declaració jurada del compliment dels requisits previstos al Reglament de Jutges de Pau i a la Llei Orgànica del Poder Judicial per exercir el càrrec.

Termini de presentació de sol·licituds: 11 de febrer de 2016

 

Documents associats: