Convocatòria pública per a l’elecció del Jutge/essa de Pau titular i/o substitut/a de Riudoms

07/08/2020

Convocatòria pública per a l’elecció del Jutge/essa de Pau titular i/o substitut/a de Riudoms

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial i el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, és necessari iniciar el procediment per a la designació de Jutge/essa de Pau titular i/o substitut/a.

Es fa pública la convocatòria per cobrir la vacant de Jutge/essa de Pau titular i/o substitut/a del municipi de Riudoms, i s’obre un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP, perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals, ho sol·licitin per escrit d’acord amb el model d’instància de selecció de càrrecs electes que trobareu a la seu electrònica de l’Ajuntament.

La sol·licitud s’haurà d’acompanyar d’un sobre tancat que haurà de contenir el currículum vitae i la declaració responsable del compliment dels requisits previstos al Reglament de Jutges de Pau i a la Llei Orgànica del Poder Judicial per exercir el càrrec.