Eleccions al congrés dels diputats i al senat del dia 26 de juny de 2016

print pdf
06/05/2016

Eleccions al congrés dels diputats i al senat del dia 26 de juny de 2016

S'exposen al públic les llistes del cens electoral des del dia 9 al 16 de maig de 2016, perquè s'hi puguin presentar les reclamacions pertinents.

Es poden consultar a les oficines de l'Ajuntament.

Així mateix, també s’exposa la relació de meses i locals electorals.

Altres dades a tenir en compte.

  • El cens electoral que s'utilitzarà el dia de les eleccions és el tancat el dia 1 de març de 2016.
  • Període de campanya electoral serà de 15 dies, i comença a les zero hores del divendres dia 10 de juny i finalitza a les vint-i-quatre hores del divendres dia 24 de juny de 2016.
  • La sol·licitud del vot per correu s'haurà de formular exclusivament en qualsevol Oficina de Correus partir del dia 3 de maig i fins el 16 de juny. La sol·licitud s'haurà de formular personalment. El funcionari de Correus encarregat de rebre-la exigirà a l'interessat la presentació del seu DNI, permís de conduir o passaport, que hauran de ser originals, no s'admetran fotocòpies.