Per facilitar el pagament, ara pots fraccionar els tributs municipals

21/11/2017

Per facilitar el pagament, ara pots fraccionar els tributs municipals

A partir del pròxim any, BASE – Gestió d'Ingressos facilitarà el pagament fragmentat dels diferents tributs municipals en nou mensualitats (de febrer a octubre), sense interessos, a través del Compte de Pagament Personalitzat. La primera quota mensual es carregarà al compte del sol·licitant al mes de febrer i la darrera al mes d’octubre; i la regularització s’efectuarà en les mensualitats de setembre i octubre.

El Compte de Pagament Personalitzat inclou els següents tributs: 
- Impost sobre béns immobles (rústica i urbana),
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica,
- Impost d'activitats econòmiques,
- Taxes de venciment periòdic, excepte la Taxa de subministrament d'aigua.

Els requisits per acollir-se a aquest sistema de pagament són: 
- L’import mínim del total dels rebuts ha de ser de 300 €.
- No tenir deute en executiva, llevat que estigui fraccionat, ajornat o suspès.
- Pel que fa a la domiciliació dels pagaments, el titular del compte ha de ser necessàriament el mateix obligat tributari.

La sol·licitud per acollir-se al Compte de Pagament Personalitzat haurà de presentar-se com a màxim el 31 de desembre de 2017 perquè sigui efectiu per a l’any 2018, i es prorrogarà automàticament pels exercicis següents. 

La documentació necessària que cal aportar, presencialment o per correu postal, a qualsevol de les oficines de BASE-Gestió d’Ingressos és: document d’identificació del sol·licitant (DNI o NIE); documentació acreditativa de la representació legal, si s’escau; sol·licitud d’alta (Model 114); fotocòpia de la llibreta bancària del compte IBAN o document que n’acrediti la titularitat.

L’oficina de BASE-Gestió d’Ingressos a Riudoms està situada a la plaça de l’Arbre, 1 i el seu horari d’atenció al públic és els dilluns i dimecres de 9 h a 14 h.

Més informació a: BASE-Gestió d'Ingressos

Documents associats: