Informació en relació als rebuts del servei de subministrament d'aigua

08/02/2017

Informació en relació als rebuts del servei de subministrament d'aigua

A partir del quart trimestre de 2016 i per tal de millorar el sistema d’informació als ciutadans, BASE enviarà als titulars del servei de subministrament d’aigua, tant si tenen el rebut domiciliat com si no, un nou model de carta de pagament/factura, on consta el detall del consum i les tarifes aplicades, com també les dades corresponents al càrrec.
 
La factura/carta de pagament que s’envia és només de caràcter informatiu i, per tant, cal seguir fent el mateix que fins ara, tenint en compte les dues opcions possibles:
 
- Pels rebuts que no estan domiciliats, la carta de pagament és idèntica a la que es rebia fins ara però incorporant les dades de facturació, de manera que aquest document serveix per efectuar el pagament i com a factura legal.
 
- Pels rebuts que estan domiciliats, fins ara els titulars no rebien cap document per part de BASE, només el rebut de càrrec per part de l’entitat bancària on estava domiciliat. A partir del quart trimestre de 2016, rebran també la factura que tindrà els corresponents efectes legals.