L'Ajuntament de Riudoms vol contractar un Oficial 1a. d'Obres

25/04/2018

L'Ajuntament de Riudoms vol contractar un Oficial 1a. d'Obres

El proper 2 de maig finalitza el termini per presentar-se a les proves de selecció d'un Oficial 1a. d'Obres a l'Ajuntament de Riudoms.

Els aspirants, entre d'altres requisits, han d'estar inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya com a sol·licitant de treball i tenir estudis d'EGB, ESO o equivalents.

La presentació de sol·licituds s'han de fer a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, al Registre General d'Entrada, a l'Ajuntament dee Riudoms, de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.

La documentació a presentar és:

-Fotocòpia simple del DNI o NIE
-Original o fotocòpia compulsada acreditant estar a l’atur i inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya
-Fotocòpia simple de la titulació requerida
-Original o fotocòpia compulsada del nivell de català exigit
-En el cas d’estrangers, original o fotocòpia compulsada del nivell de castellà requerit.
-Currículum vitae i certificat de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social
-Fotocòpia simple de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats
-Fotocòpia simple del permís de conduir vehicles de classe B

Consulteu la resta d'especificacions CLICANT AQUÍ