Oferta de 3 places d'auxiliar administratiu

16/03/2018

Oferta de 3 places d'auxiliar administratiu

L’ajuntament ha convocat un concurs oposició lliure, d’una plaça d’auxiliar administratiu de l’escala d’administració general, subescala auxiliar, de personal funcionari, i a l’hora crear una borsa de treball per cobrir dues places laborals de manera immediata.

El termini per presentar candidatures acaba el dilluns 19 de març, electrònicament fins a les 12 de la nit i, presencialment, en horari d’atenció al públic de 9 a 14 i de 17 a 19.30 h. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’ajuntament dictarà una resolució, en el termini màxim d‘un mes, per la qual es declararà aprovada la relació d‘aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu i la llista provisional d’exempts de realitzar l’exercici de coneixements de llengua.

Un cop realitzades totes les proves, els 3 aspirants millor qualificats passaran a ocupar les tres vacants existents, una de funcionari i dues de laborals. La resta d’aspirants que havent superat les proves no siguin nomenats, s’integraran en una borsa de treball per a cobrir necessitats temporals, d’auxiliars administratius, vacants a la plantilla del personal de l’Ajuntament de Riudoms.

Les persones interessades poden trobar les bases del concurs en aquest enllaç.