Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de guàrdia del servei de vigilants

06/09/2017

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de guàrdia del servei de vigilants

La Junta de Govern Local de data 16 d’agost de 2017, va acordar efectuar la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a proveir, amb caràcter de funcionari interí, els llocs de treball de la categoria de vigilant al Servei de Vigilants del municipi de Riudoms, emmarcada a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe vigilants, agrupació professional (AP), i aprovar les Bases reguladores del mateix el text íntegre.

Data límit de presentació d'instàncies: 16 d'octubre de 2017

Podeu consultar les Bases en el següent enllaç