Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, la composició del tribunal i la data d'inici del procés selectiu per a la provisió de places de professor/a de violoncel, de l'Escola Municipal de Música.

10/03/2016

Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, la composició del tribunal i la data d'inici del procés selectiu per a la provisió de places de professor/a de violoncel, de l'Escola Municipal de Música.

Mitjançant Resolució de la Presidència del dia 9 de març de 2016, s'ha fet pública la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, la composició del tribunal i la data d'inici del procés selectiu convocat per aquesta Entitat Pública Empresarial per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal de professor/a de violoncel, de l'Escola Municipal de Música.

S'estableix un termini de 10 dies naturals a comptar des del dia següent d'aquesta publicació per a poder esmenar defectes. (fins el dia 20 de març de 2016)

Documents associats: