Subvenció per a interessos de préstecs 2016

print pdf
21/12/2016

Subvenció per a interessos de préstecs 2016

L’Ajuntament de Riudoms en l’any de 2010 i per tal de poder executar el pla d’inversions previst en el pressupost, es va acollir a la línia de subvencions d’interessos de préstecs per al finançament d’inversions concertant una operació de préstec.

En aquest sentit, i per l’Ajuntament de Riudoms, la Diputació de Tarragona, d’acord amb les bases específiques reguladores d’aquesta subvenció, subvenciona els interessos acreditats, d’acord amb la següent escala i percentatge:

.... - Municipis amb una població de 5.001 a 10.000 habitants i Consells comarcals fins el 60%. Quantia màxima per préstec 4.600,00 €

Per a l’exercici de 2016, la Diputació de Tarragona mitjançant Decret de data 7/12/2016, ha resolt concedir una subvenció per import de 2.027,14 €, que es correspon al 60% de l’import dels interessos acreditats i liquidats en data 30/09/2016.