Subvenció per a interessos de préstecs 2017

21/12/2017

Subvenció per a interessos de préstecs 2017

L’Ajuntament de Riudoms en l’any de 2010 i per tal de poder executar el pla d’inversions previst en el pressupost, es va acollir a la línia de subvencions d’interessos de préstecs per al finançament d’inversions concertant una operació de préstec.

En aquest sentit, i per l’Ajuntament de Riudoms, la Diputació de Tarragona, d’acord amb les bases específiques reguladores d’aquesta subvenció, subvenciona els interessos acreditats del 100% dels interessos acreditats, de l’any corresponent a la anualitat de la convocatòria, amb un import de subvenció màxim de 7.000€ per cada préstec sol·licitat.

Per a l’exercici de 2017, la Diputació de Tarragona mitjançant Decret de data 18/12/2017, ha resolt concedir una subvenció per import de 2.709,64 €, que es correspon al 100% de l’import dels interessos acreditats i liquidats.