Subvenció per a interessos de préstecs destinats a finançar inversions

28/12/2015

Subvenció per a interessos de préstecs destinats a finançar inversions

L’Ajuntament de Riudoms, en l’any de 2010 i per tal de poder executar el pla d’inversions previst en el pressupost, es va acollir a la línia de subvencions d’interessos de préstecs per al finançament d’inversions concertant una operació de préstec.

En aquest sentit, i per l’Ajuntament de Riudoms, la Diputació de Tarragona, d’acord amb les bases específiques reguladores d’aquesta subvenció, subvenciona els interessos acreditats, d’acord amb la següent escala i percentatge:

... - Municipis amb una població de 5.001 a 10.000 habitants: 60% fins a una quantia màxima de 3.600,00 per cada préstec ...

Per a l’exercici de 2015, la Diputació de Tarragona mitjançant Decret ha resolt concedir una subvenció per import de 2.460,86 €, que es correspon al 60% de l’import dels interessos acreditats i liquidats en data 29/09/2015.