Subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones de 65 anys o més

22/06/2017

Subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones de 65 anys o més

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones de 65 anys o més per a l’any 2017 que compleixin els següents requisits:

  • ser el propietari, usufructuari o arrendatari i, ni aquesta ni cap dels membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposi de l'ús i gaudi.
  • l'habitatge objecte de les actuacions ha de constituir el domicili habitual i permanent.
  • no tenir prou autonomia per realitzar les activitats d'higiene, alimentació, mobilitat o altres similars.
  • tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o tenir reconeguda una pensió d'incapacitat permanent, en el grau total, absoluta o gran invalidesa o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, o acreditar algun grau de dependència, d'acord amb l'establert a la Llei 39/2006, de 14 de desembre.
  • els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ponderat (IRSC).

La dotació de la subvenció és d’un màxim de 3.000 € per realitzar petites actuacions que millorin l’accessibilitat, les necessitats tant d’habitabilitat com de salubritat, d’estanqueitat i de millora d’eficiència energètica. Alguns exemples poden ser canviar les dutxes per plats de bany, suprimir les barreres arquitectòniques que hi hagi en l’interior de l’habitatge, canviar vidres que no ajustin correctament, entre altres.

El pressupost de les obres presentat no pot superar l’import màxim de 5.000 € i no poden estar iniciades abans de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ni abans de la data de la inspecció tècnica de l'habitatge per part de les entitats col·laboradores de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per a la realització de l'informe intern d'idoneïtat tècnica. 

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 31 de juliol de 2017.  Trobareu el model de la sol·licitud i tota la informació sobre la documentació que cal presentar a: Gencat - Subvencions