Contractació de l'explotació del servei del bar-restaurant de l'equipament del Casal Riudomenc

28/12/2016

Contractació de l'explotació del servei del bar-restaurant de l'equipament del Casal Riudomenc

En data 27 de desembre de 2016 s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona l'anunci de l’expedient de contractació i el Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que hauran de regir la contractació, mitjançant contracte administratiu especial, amb procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, l’explotació del servei de bar-restaurant de l’equipament del Casal Riudomenc, situat al carrer de Sant Jaume, 2, de Riudoms.

La data límit de presentació d'instàncies és el 23 de gener de 2017.