RECURSOS HUMANS

Títol Calendari Resum Etiquetes
Anunci de convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu de personal funcionari 23/01/2018 Anunci de convocatòria de selecció pel procediment de concurs oposició lliure, d'una plaça d'auxiliar administratiu de l'... RECURSOS HUMANS
Anunci de convocatòria per a la 2a prova pràctica i entrevista del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu 07/05/2018 El Tribunal del procés selectiu per a la provisió pel procediment de concurs oposició lliure, d'una plaça d'auxiliar... RECURSOS HUMANS
Aspirants admesos per a la 4a fase de les proves de selecció de la borsa de treball per a la provisió de places de Vigilants 12/12/2017 És convoca als aspirants que a continuació es relacionen, que han superat la 2a i 3a prova del procés selectiu, mitjançant... RECURSOS HUMANS
Constitució de la borsa de treball de funcionari interí amb categoria d'auxiliar administratiu/va 04/07/2016 Constitució de la borsa de treball de funcionari interí amb categoria d'auxiliar administratiu/va, escala administració... RECURSOS HUMANS
Convocatòria i bases, per a la selecció d’un/a oficial 1a d’obres, en règim laboral a jornada complerta, modalitat contracte de relleus 05/04/2018 En el següent enllaç podreu la convocatòria i les bases reguladores, per a la selecció d’un/a oficial 1a d’obres, en règim... RECURSOS HUMANS
Convocatòria del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d'una plaça en caràcter temporal de professor/a de llenguatge musical i piano. 17/09/2015 L'Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis convoca el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a... RECURSOS HUMANS
Convocatòria del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places d'auxiliar administratiu/va 14/05/2019 Podeu consultar les bases del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places d'... RECURSOS HUMANS
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrit als serveis jurídics. 04/04/2016 Per Decret de l’Alcaldia de data 10 de març de 2016, s'ha aprovat la convocatòria pública del procés selectiu, per a la... RECURSOS HUMANS
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrit als serveis jurídics. 31/05/2016 Al butlletí oficial de la província d'avui dia 31 de maig de 2016 s'ha publicat l'anunci de la convocatòria juntament amb... RECURSOS HUMANS
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de places amb caràcter temporal d’auxiliar administratiu/va. 18/01/2017 Al Butlletí Oficial de la Província d'avui dia 18 de gener de 2017, s'ha publicat l'anunci de la constitució d'una borsa de... RECURSOS HUMANS
Convocatòria d'un procés selectiu per a la contractació temporal i a temps parcial de monitor/a de menjador escolar 20/10/2017 Per acord de la Junta de Govern Local del dia 16/10/2017, s’ha acordat convocar procés selectiu, mitjançant el Servei d’... RECURSOS HUMANS
Convocatòria d'un procés selectiu per cobrir amb caràcter d'urgència una plaça de monitor/ora de menjador, per baixa de la seva titular 18/03/2019 Anunci de convocatòria d'un procés selectiu per cobrir amb caràcter d'urgència una plaça de monitor/ora de menjador, per... RECURSOS HUMANS
Convocatòria d’una borsa de treball amb caràcter temporal de monitors de menjador 18/07/2019 La Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 15 de juliol de 2019, va aprovar la convocatòria i les bases reguladores, per... RECURSOS HUMANS
Convocatòria de la Junta de Govern Local 16/09/2016 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local.Dia 19 de setembre de 2016 RECURSOS HUMANS
Convocatòria per a la última prova del procés selectiu de guàrdia municipal 28/02/2017 Anunci amb els resultats corresponent al procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió de... RECURSOS HUMANS
Convocatòria procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de tècnic auxiliar del Casal a temps parcial. 19/09/2016 Convocatòria procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal... RECURSOS HUMANS
Dia i hora de les proves del procés selectiu d'operaris/àries de serveis de neteja 23/11/2017 El dia 1 de desembre de 2017, a les 9:30 del matí, a la Sala Multiús del Casal Riudomenc, es realitzaran les proves del... RECURSOS HUMANS
Llista d'admesos del procés selectiu per a la contractació d'un professor/a de violí 22/09/2017 En el següent enllaç podeu trobar la llista d'admesos del procés selectiu per a la contractació d'un professor/a de violí. RECURSOS HUMANS
Llista d'admesos i exclosos del procés selectiu d'auxiliar de cuina 17/09/2018 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d'auxiliar de cuina. RECURSOS HUMANS
Llista d'admesos i exclosos del procés selectiu d'auxiliar de cuina 01/10/2018 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d'auxiliar de cuina. RECURSOS HUMANS
Llista d'admesos i exclosos del procés selectiu d'ordenança 27/11/2018 Podeu consultar la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu d'ordenança. RECURSOS HUMANS
Llista d'admesos i exclosos del procés selectiu de monitor/es de menjador i de dinamitzador/es juvenil 02/08/2018 Llista d'admesos i exclosos del procés selectiu següents:Monitor/es de menjadorDinamitzador/es juvenil RECURSOS HUMANS
Llista d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la contractació temporal i a temps parcial de monitor/a de menjador escolar 26/10/2017 Podeu consultar la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la contractació temporal i a temps parcial de... RECURSOS HUMANS
Llista d'admesos i exclosos procés selectiu d'un oficial 1a d'obres amb contracte de relleu 10/05/2018 Llista d'admesos i exclosos procés selectiu d'un oficial 1a d'obres amb contracte de relleu RECURSOS HUMANS
Llista definitiva admesos i exclosos del procés selectiu d'enginyer/a tècnic/a 19/07/2019 Podeu consultar la llista definitiva de persones admeses i ecloses del procés selectiu d'enginyer/a tècnic/a municipal.Dia d... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i excloses de la borsa de treball per a la provisió de places de Vigilant 16/11/2017 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i excloses de la borsa de treball per a la provisió de places de Vigilant. RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d'auxiliar administratiu adscrit a la biblioteca 02/10/2015 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d'auxiliar administratiu adscrit a la... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu de dinamitzador/a de joventut 29/08/2018 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu de dinamitzador/a de joventut RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d'ordenança 10/01/2019 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d'ordenança. RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d'una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal de professor/a de violoncel, de l'Escola Municipal de Música 21/03/2016 Mitjançant Resolució de la Presidència d'avui dia 21 de març de 2016, s'ha fet pública la relació definitiva d'aspirants... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça d’administratiu per funcionari 06/10/2015 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d’una borsa de treball per a la provisió d’una... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal de professor/a de llenguatge musical i piano, de l’Escola Municipal de Música. 26/10/2015 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d’una borsa de treball per a la provisió de... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu de monitor/a de menjador escolar 03/09/2018 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu de monitor/a de menjador escolar. RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la provisió de places de guàrdia municipal 15/02/2017 Mitjançant resolució de l'Alcaldia, s'ha fet pública la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, el tribunal, la... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos procés selectiu d'un oficial 1a d'obres amb contracte de relleu 24/05/2018 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d'un oficial 1a d'obres amb contracte de relleu RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos, el tribunal, la data, l'hora i el lloc del procés selectiu d’una plaça amb caràcter de funcionari interí. 14/06/2016 Mitjançant Decret de l'Alcaldia d’avui dia 14 de juny de 2016, s'ha fet pública la relació definitiva d’aspirants admesos i... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d'una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d'auxiliars de sala del Teatre Auditori Casal Riudomenc 19/04/2016 Podeu consultar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d'una borsa de treball per a la... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrit als serveis jurídics 26/07/2016 Podeu consultar la llist definitva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça amb caràcter temporal de... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça de guàrdia municipal del Servei de Vigilants, en règim de funcionari interí 23/09/2016 Podeu consultar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça de guàrdia municipal del... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu d'una plaça de tècnic auxiliar del Casal. 16/11/2016 Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, per a la realització de les proves del procés selectiu, mitjançant concurs... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu de places d'operaris de serveis d'electricitat. 01/03/2017 Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos convocatòria procés selectiu, mitjançant concurs-oposició per a la... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrita als serveis jurídics 09/05/2016 Mitjançant Decret de l’Alcaldia d'avui dia 9 de maig de 2016, s'ha aprovat la llista definitiva d’aspirants admesos i... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu d'enginyer/a tècnic/a interí/na 16/07/2019 Podeu consultar la Llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria urgent, a través d'anunci al SOC, per al... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'admesos i exclosos de la borsa de treball per a la provisió de places d'auxiliar administratiu/va 04/04/2017 Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d'... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'admesos i exclosos de la borsa de treball per a la provisió de places d'educador/a i d'auxiliar de llar d'infants 27/12/2016 Mitjançant resolució de l'Alcaldia, s'ha fet pública la relació d’aspirants admesos i exclosos, la data, l’hora i el lloc de... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'admesos i exclosos de la borsa de treball per a la provisió de places d'operaris de serveis d'electricitat 08/02/2017 Mitjançant resolució de l'Alcaldia, s'ha fet pública la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'admesos i exclosos de la borsa de treball per a la provisió de places de guàrdia del Servei de Vigilants 31/01/2017 Mitjançant resolució de l'Alcaldia, s'ha fet pública la relació d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu convocat... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de personal auxiliar administratiu 16/07/2019 Podeu consultar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos convocatòria procés selectiu, mitjançant concurs-... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d'una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d'auxiliars de sala del Teatre Auditori Casal Riudomenc 08/04/2016 Mitjançant Resolució de la Presidència del dia 8 d'abril de 2016, s'ha fet pública la relació provisional d'aspirants... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça amb caràcter temporal d’auxiliar tècnic de cultura i festes. 12/04/2016 Mitjançant Resolució de l'Alcaldia del dia 12 d'abril de 2016, s'ha fet pública la relació provisional d'aspirants admesos i... RECURSOS HUMANS

Pàgines