Retribucions dels membres del Consistori

print pdf

De conformitat amb allò que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, el Ple de l’Ajuntament de Riudoms en data 7 de juliol de 2015, acorda el següent règim de dedicacions i retribucions dels càrrecs electes:

Règim d’assistències

Dedicació de l’Alcalde i retribució bruta anual
Sergi Pedret LlauradóRègim d’assistències
Dedicació dels regidors del grup de govern i retribució bruta anual de cadascun d’ells
Núria Mas FolchRègim d’assistències
Inma Parra HipólitoRègim d’assistències
Judit Albesa FontgivellRègim d’assistències
Jordi Ferré DomingoRègim d’assistències
Josep M. Bages VirgiliRègim d’assistències
Verònica Torres FerrantRègim d’assistències
Dedicació dels regidors dels grups de l’oposició i retribució bruta anual de cadascun d’ells
Ricard Gili FerréRègim d’assistències
Carme Cros GarridoRègim d’assistències
Teresa Basora GallisàRègim d’assistències
Arnau Salvat LópezRègim d’assistències
Enric Jódar CiuranaRègim d’assistències
José Manuel Hernández PérezRègim d’assistències

 

Indemnitzacions per assistències al Ple, Junta de Govern Local, Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes, Junta de Portaveus i altres òrgans.

 • Ple: 107,85 euros
 • Junta de Govern Local: 107,85 euros
 • Comissions Informatives: 53,92 euros
 • Entitats Públiques Empresarials, òrgans de govern: 53,92 euros
 • Comissió Especial de Comptes: 53,92 euros
 • OOAA Patronat de la Fira: 53,92 euros
 • Meses de Contractació: 53,92 euros

La assitència a altres òrgans de govern no seran retribuïdes.

Establir indemnitzacions per despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu càrrec a raó dels conceptes i quantitats que s’indiquen a continuació:

 1. Indemnitzacions per desplaçaments produïdes i acreditades pel desenvolupament de les responsabilitats dels regidors i aprovades per l’Alcaldia.
 2. Altres despeses: indemnitzacions de les despeses efectivament produïdes i acreditades pel desenvolupament de les responsabilitats dels regidors i aprovades o encomanades per l’Alcaldia.

Assignació econòmica anual per als grups polítics pel seu funcionament (per grups, per regidors, altres)  El Ple del dia 4 d’agost de 2011, va establir les assignacions econòmiques mensuals als grups polítics que s’han constituït de la forma següent:

 • Component Fix (per grup): 50 euros
 • Component variable: 45 euros/regidor

Aquestes assignacions s’estableixen amb efectes dia 7 de juliol de 2015 i han d’aplicar-se a atendre les despeses relacionades amb el funcionament del grup polític. El destí d’aquests fons no podrà ser per pagar remuneracions a personal propi de l’Ajuntament, inclosos els propis membres de la Corporació, ni tampoc destinar-se a adquirir béns patrimonials inventariables. I es trobarà sotmès al compliment de la Llei Orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de l'activitat econòmic financera dels Partits Polítics (BOE 31/03/2015) que imposa obligacions de comptabilitat i control sobre aquest tipus de subvencions i aportacions a Grups Polítics.