Retribucions dels membres del Consistori

print pdf

De conformitat amb allò que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, el Ple de l’Ajuntament de Riudoms en data 7 de juliol de 2015, acorda el següent règim de dedicacions i retribucions dels càrrecs electes:

Dedicació de l’Alcalde i retribució bruta anual
Josep M. Cruset DomènechRègim d’assistències
Dedicació dels regidors del grup de govern i retribució bruta anual de cadascun d’ells
Xavier Gallego SeubaRègim d’assistències
Verònica Torres FerrantDedicació a temps parcial amb una retribució de 950€ bruts mensuals
Maria Cros TorrentsRègim d’assistències
Jordi Ferré DomingoRègim d’assistències
Carles Garcia JardíDedicació a temps parcial amb una retribució de 950€ bruts mensuals
Montse Corts VilaltellaDedicació a temps parcial amb una retribució de 950€ bruts mensuals
Sergi Pedret LlauradóDedicació a temps parcial amb una retribució de 950€ bruts mensuals
Mireia Massó AmetllerDedicació a temps parcial amb una retribució de 950€ bruts mensuals
Dedicació dels regidors dels grups de l’oposició i retribució bruta anual de cadascun d’ells
Pere Campiñez SalasRègim d’assistències
Roser Torres SanzRègim d’assistències
Jordi Ortiz BoriaRègim d’assistències
Marcel·lí Garriga MasdeuRègim d’assistències

 

Indemnitzacions per assistències al Ple, Junta de Govern Local, Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes, Junta de Portaveus i altres òrgans.

 • Ple: 107,85 euros
 • Junta de Govern Local: 107,85 euros
 • Comissions Informatives: 53,92 euros
 • Entitats Públiques Empresarials, òrgans de govern: 53,92 euros
 • Comissió Especial de Comptes: 53,92 euros
 • OOAA Patronat de la Fira: 53,92 euros
 • Meses de Contractació: 53,92 euros

La assitència a altres òrgans de govern no seran retribuïdes.

Establir indemnitzacions per despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu càrrec a raó dels conceptes i quantitats que s’indiquen a continuació:

 1. Indemnitzacions per desplaçaments produïdes i acreditades pel desenvolupament de les responsabilitats dels regidors i aprovades per l’Alcaldia.
 2. Altres despeses: indemnitzacions de les despeses efectivament produïdes i acreditades pel desenvolupament de les responsabilitats dels regidors i aprovades o encomanades per l’Alcaldia.

Assignació econòmica anual per als grups polítics pel seu funcionament (per grups, per regidors, altres)  El Ple del dia 4 d’agost de 2011, va establir les assignacions econòmiques mensuals als grups polítics que s’han constituït de la forma següent:

 • Component Fix (per grup): 50 euros
 • Component variable: 45 euros/regidor

Aquestes assignacions s’estableixen amb efectes dia 7 de juliol de 2015 i han d’aplicar-se a atendre les despeses relacionades amb el funcionament del grup polític. El destí d’aquests fons no podrà ser per pagar remuneracions a personal propi de l’Ajuntament, inclosos els propis membres de la Corporació, ni tampoc destinar-se a adquirir béns patrimonials inventariables. I es trobarà sotmès al compliment de la Llei Orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de l'activitat econòmic financera dels Partits Polítics (BOE 31/03/2015) que imposa obligacions de comptabilitat i control sobre aquest tipus de subvencions i aportacions a Grups Polítics.