Organització Municipal

print pdf

Donades les característiques del poble de Riudoms, l'Ajuntament s'ha d'organitzar al voltant de la figura de l'Alcalde, els Tinents d'Alcalde, el Ple, la Junta de Govern Local i les Comissions Informatives.

Per altra banda, a decisió del govern es poden crear diferents patronats per tal de donar major participació a tots els grups polítics del Consistori.

Segons l'acord que s'adoptà en el Ple del dia 7 de juliol de 2015 la composició de les diferents figures que configuren l'organització municipal és la següent

Junta de Govern Local
Alcalde-PresidentSr. Sergi Pedret Llauradó (PDeCAT)
1r tinent d'alcaldeSr. Xavier Gallego Seuba (PDeCAT)
2n tinent d'alcaldeSr. Carles Garcia Jardí (PDeCAT)
3r tinent d'alcaldeSra. Maria Cros Torrents (PDeCAT)
4t tinent d'alcaldeSr. Jordi Domingo Ferré (PDeCAT)

 

Comissió Informativa d'Hisenda i Governació
PresidentSr. Sergi Pedret Llauradó (PDeCAT)
VocalsSr. Jordi Domingo Ferré (PDeCAT)
Sra. Maria Cros Torrents (PDeCAT)
Sra. Monsterrat Corts Vilaltella (PDeCAT)
Sra. Roser Torres Sanz (CUP)
Sr. Jordi Ortiz Boria (ERC-AV-AM)

Competències: Correspondrà a aquesta Comissió la missió d’informar i emetre dictàmens quan sigui requerida, sobre els assumptes que s’anomenen a continuació, sense perjudici de qualsevol altre que se li pugui encomanar:

a) Hisenda: Informar del pressupost de l’Ajuntament i el dels seus Patronats. Modificacions de crèdit. Operacions de crèdit. Liquidació de pressupost. Rendició de comptes. Ordenances fiscals. Gestió i recaptació de tributs. Comptabilitat. Finances. Patrimoni municipal. Estadística i informàtica. Ordenances i reglaments.

b) Personal: Plantilles, convocatòries, Contractacions. Convenis i pactes de millores.

c) Serveis: Organització de tots els serveis municipals. Contractació de serveis externs.

d) Servei de Vigilants i Policia Local: Vigilància i seguretat ciutadana. Orientar i coordinar el treball dels vigilants i policia. Divulgació de mesures preventives. Ordenació del trànsit urbà.

e) Relacions administracions: Tots aquells altres temes en els que l’Ajuntament s’hagi de pronunciar i dirigir-se a altres administracions.

f) De conformitat amb els articles 123 a 129 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de entitats locals, correspondrà qualsevol altre assumpte que sigui competència del Ple o que necessiti per a la seva aprovació una majoria qualificada. 

Règim de sessions: Es reunirà cada vegada que la convoqui el seu president amb una antelació mínima de dos dies hàbils. S’aplicarà el sistema de vot ponderat. Actuarà de Secretària la de la Corporació o funcionari en qui delegui.

 

Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Obres Agricultura i Medi Ambient
PresidentSr. Xavier Gallego Seuba (PDeCAT)
VocalsSr. Jordi Domingo Ferré (PDeCAT)
Sr. Sergi Pedret Llauradó (PDeCAT)
Sr. Carles Garcia Jardí (PDeCAT)
Sr. Pere Campíñez Salas (CUP)
Sr. Marcel·lí Garriga Masdeu (ERC-AV-AM)

Competències: A aquesta Comissió li correspondrà emetre informe o dictamen, quan sigui requerida, sobre els aspectes següents:

a) Urbanisme: Desenvolupament del planejament, gestió urbanística, disciplina urbanística.

b) Obres: Llicències d’obres majors i menors. Control de l’activitat urbanística. Patrimoni monumental i arquitectònic. Contractació d’obres públiques, llevat de les que l’Ajuntament executi per administració.

c) Activitats: Informar els expedients d’activitats. Control de les activitats en funcionament. Impulsar la legalització d’acord amb la normativa vigent.

d) Medi Ambient: Actuacions destinades a la defensa del medi ambient, especialment totes aquelles encaminades a la prevenció i conservació del patrimoni natural del municipi.

e) Agricultura: Promoció de l’agricultura i serveis a la pagesia. Conservació i millora de camins municipals.

f) Serveis Públics: Coordinació dels diferents serveis públics municipals relacionats amb les àrees de la comissió.

g) Aquells altres aspectes no esmentats anteriorment, sobre els quals es consideri necessari conèixer el seu parer.

Règim de sessions: Es reunirà cada vegada que la convoqui el seu President amb una antelació mínima de dos dies. S’aplicarà el sistema de vot ponderat. Actuarà de Secretari de la Comissió l’aparellador municipal, Sr. Joan Alonso Jiménez.

 

Comissió Informativa de Joventut, Esports, Cultura i Festes
PresidentSr. Carles Garcia Jardí (PDeCAT)
VocalsSra. Maria Cros Torrents (PDeCAT)
Sra. Verònica Torres Ferrant (PDeCAT)
Sr. Jordi Domingo Ferré (PDeCAT)
Sra. Roser Torres Sanz (CUP)
Sr. Marcel·lí Garriga Masdeu (ERC-AV-AM)

Competències: Correspondrà a aquesta Comissió la missió d’informar i emetre dictàmens quan sigui requerida, sobre els assumptes de joventut, esports, cultura, festes i aquells relacionats amb les entitats del municipi, i la concessió de subvencions per a l’organització d’activitats, sense perjudici de qualsevol altre que se li pugui encomanar.

Règim de sessions: Es reunirà cada vegada que la convoqui el seu president amb un antelació mínima de dos dies hàbils. S’aplicarà el sistema de vot ponderat. Actuarà de Secretària la funcionària en qui s’ha delegat, Sra. Sílvia Ortiz Xifré.

 

Comissió especial de comptes
PresidentSr. Sergi Pedret Llauradó (PDeCAT)
VocalsSr. Jordi Domingo Ferré (PDeCAT)
Sra. Maria Cros Torrents (PDeCAT)
Sra. Montserrat Corts Vilaltella (PDeCAT)
Sra. Roser Torres Sanz (CUP)
Sr. Jordi Ortiz Boria (ERC-AV-AM)

 

Fundació Gaudí
PresidentaSra. Mireia Massó Ametller (PDeCAT)
VocalsSra. Eugenia Montalvo Marín (PDeCAT)
Sra. Roser Torres Sanz (CUP)
Sr. Marcel·lí Garriga Masdeu (ERC-AV-AM)

 

Representants municipals als centres escolars de Riudoms
Consell Escolar MunicipalSra. Maria Cros Torrents (PDeCAT), que presidirà com a Regidora d'Ensenyament
Sra. Mireia Massó Ametller (PDeCAT)
Sra. Montserrat Corts Vilaltella (PDeCAT)
Sra. Noelia Valdivieso Reche (CUP)
Sr. Marcel·lí Garriga Masdeu (ERC-AV-AM)
Consell de Participació de la Llar d’InfantsSra. Maria Cros Torrents
Consell Escolar de l'Escola Beat BonaventuraSra. Maria Cros Torrents
Consell Escolar de l'Escola Cavaller ArnauSra. Maria Cros Torrents
Consell Escolar de l'Institut Joan GuinjoanSra. Maria Cros Torrents
Consell Escolar de l'Escola Municipal de MúsicaSra. Mireia Massó Ametller

 

Representants municipals als següents organismes
Associació de Jubilats i Pensionistes de RiudomsSra. Montse Corts Vilaltella (PDeCAT)
Fundació Beat Bonaventura GranSr. Jordi Domingo Ferré (PDeCAT)
Consorci d’Aigües del Camp de TarragonaSr. Sergi Pedret Llauradó (PDeCAT)
Comunitat de Regants del Pantà de RiudecanyesSr. Sergi Pedret Llauradó (PDeCAT)
Associació Inter Baix CampSra. Mireia Massó Ametller (PDeCAT)
Consell Escolar TerritorialSra. Maria Cros Torrents (PDeCAT)
Govern Territorial de Salut del Baix CampSra. Mireia Massó Ametller (PDeCAT)
Mesa Local d'Ocupació del Baix Camp i PrioratSra. Montserrat Corts Vilaltella (PDeCAT)

 

Juntes de Compensació
PPR-2 Ampliació la SoleiadaSr. Xavier Gallego Seuba (PDeCAT)
PPR-5 El ColomarSr. Xavier Gallego Seuba (PDeCAT)
PPI-4 Mas de Don FelipSr. Xavier Gallego Seuba (PDeCAT)
PERI-4 Convent Poligon IISr. Xavier Gallego Seuba (PDeCAT)
PERI-3 Ampliació parcel·les FerrantSr. Xavier Gallego Seuba (PDeCAT)

Composició dels consells d'administració de les entitats públiques empresarials

Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió
PresidentSr. Sergi Pedret Llauradó (PDeCAT)
ConsellerXavier Gallego Seuba (PDeCAT)
ConsellerJordi Domingo Ferré (PDeCAT)
ConselleraEugenia Montalvo Marín (PDeCAT)
ConselleraMaria Cros Torrents (PDeCAT)

 

Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis
PresidentSr. Sergi Pedret Llauradó (PDeCAT)
ConselleraMireia Massó Ametller (PDeCAT)
ConselleraMaria Cros Torrents (PDeCAT)
ConsellerJordi Domingo Ferré (PDeCAT)
ConselleraVerònica Torres Ferrant (PDeCAT)

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca