Organització Municipal

Donades les característiques del poble de Riudoms, l'Ajuntament s'ha d'organitzar al voltant de la figura de l'Alcalde, els Tinents d'Alcalde, el Ple, la Junta de Govern Local i les Comissions Informatives.

Per altra banda, a decisió del govern es poden crear diferents patronats per tal de donar major participació a tots els grups polítics del Consistori.

Segons l'acord que s'adoptà en el Ple del dia 11 de juliol de 2019 la composició de les diferents figures que configuren l'organització municipal és la següent

Junta de Govern Local
Alcalde-PresidentSr. Sergi Pedret Llauradó (JUNTS)
1r tinenta d'alcaldeSra. Núria Mas Folch (JUNTS)
2n tinent d'alcaldeSr. Jordi Domingo Ferré (JUNTS)
3r tinenta d'alcaldeSra. Inmaculada Parra Hipólito (JUNTS)
4t tinenta d'alcaldeSra. Verònica Torres Ferrant (JUNTS)

 

Comissió Informativa d'Hisenda i Governació
PresidentSr. Sergi Pedret Llauradó (JUNTS)
VocalsSra. Núria Mas Folch (JUNTS)
Sra. Inmaculada Parra Hipólito (JUNTS)
Sr. Jordi Domingo Ferré (JUNTS)
Sr. Ricard Gili Ferré (ERC-AM)
Sra. Teresa Basora Gallisà (ERC-AM)
Sr. Enric Jódar Ciurana (CUP-AMUNT)
Sr. José Manuel Hernández Fernández (PSC-CP)

Competències: Correspondrà a aquesta Comissió la missió d’informar i emetre dictàmens quan sigui requerida, sobre els assumptes que s’anomenen a continuació, sense perjudici de qualsevol altre que se li pugui encomanar:

a) Hisenda: Informar del pressupost de l’Ajuntament i el dels seus Patronats. Modificacions de crèdit. Operacions de crèdit. Liquidació de pressupost. Rendició de comptes. Ordenances fiscals. Gestió i recaptació de tributs. Comptabilitat. Finances. Patrimoni municipal. Estadística i informàtica. Ordenances i reglaments.

b) Personal: Plantilles, convocatòries, Contractacions. Convenis i pactes de millores.

c) Serveis: Organització de tots els serveis municipals. Contractació de serveis externs.

d) Servei de Vigilants i Policia Local: Vigilància i seguretat ciutadana. Orientar i coordinar el treball dels vigilants i policia. Divulgació de mesures preventives. Ordenació del trànsit urbà.

e) Relacions administracions: Tots aquells altres temes en els que l’Ajuntament s’hagi de pronunciar i dirigir-se a altres administracions.

f) De conformitat amb els articles 123 a 129 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de entitats locals, correspondrà qualsevol altre assumpte que sigui competència del Ple o que necessiti per a la seva aprovació una majoria qualificada. 

Règim de sessions: Es reunirà cada vegada que la convoqui el seu president amb una antelació mínima de dos dies hàbils. S’aplicarà el sistema de vot ponderat. Actuarà de Secretària la de la Corporació o funcionari en qui delegui.

 

Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Obres Agricultura i Medi Ambient
PresidentSr. Sergi Pedret Llauradó (JUNTS)
VocalsSra. Núria Mas Folch (JUNTS)
Sr. Jordi Domingo Ferré (JUNTS)
Sr. Josep M. Bages Virgili (JUNTS)
Sr. Arnau Salvat López (ERC-AM)
Sra. Carme Cros Garrido (ERC-AM)
Sr. Enric Jódar Ciurana (CUP-AMUNT)
Sr. José Manuel Hernández Fernández (PSC-CP)

Competències: A aquesta Comissió li correspondrà emetre informe o dictamen, quan sigui requerida, sobre els aspectes següents:

a) Urbanisme: Desenvolupament del planejament, gestió urbanística, disciplina urbanística.

b) Obres: Llicències d’obres majors i menors. Control de l’activitat urbanística. Patrimoni monumental i arquitectònic. Contractació d’obres públiques, llevat de les que l’Ajuntament executi per administració.

c) Activitats: Informar els expedients d’activitats. Control de les activitats en funcionament. Impulsar la legalització d’acord amb la normativa vigent.

d) Medi Ambient: Actuacions destinades a la defensa del medi ambient, especialment totes aquelles encaminades a la prevenció i conservació del patrimoni natural del municipi.

e) Agricultura: Promoció de l’agricultura i serveis a la pagesia. Conservació i millora de camins municipals.

f) Serveis Públics: Coordinació dels diferents serveis públics municipals relacionats amb les àrees de la comissió.

g) Aquells altres aspectes no esmentats anteriorment, sobre els quals es consideri necessari conèixer el seu parer.

Règim de sessions: Es reunirà cada vegada que la convoqui el seu President amb una antelació mínima de dos dies. S’aplicarà el sistema de vot ponderat. Actuarà de Secretari de la Comissió l’aparellador municipal, Sr. Joan Alonso Jiménez.

 

Comissió Informativa de Joventut, Esports, Cultura i Festes
PresidentSra. Núria Mas Folch (JUNTS)
VocalsSra. Inmaculada Parra Hipólito (JUNTS)
Sr. Jordi Domingo Ferré (JUNTS)
Sra. Verònica Torres Ferrant (JUNTS)
Sra. Carme Cros Garrido (ERC-AM)
Sr. Arnau Salvat López (ERC-AM)
Enric Jódar Ciurana (CUP-AMUNT)
José Manuel Hernández Fernández (PSC-CP)

Competències: Correspondrà a aquesta Comissió la missió d’informar i emetre dictàmens quan sigui requerida, sobre els assumptes de joventut, esports, cultura, festes i aquells relacionats amb les entitats del municipi, i la concessió de subvencions per a l’organització d’activitats, sense perjudici de qualsevol altre que se li pugui encomanar.

Règim de sessions: Es reunirà cada vegada que la convoqui el seu president amb un antelació mínima de dos dies hàbils. S’aplicarà el sistema de vot ponderat. Actuarà de Secretària la funcionària en qui s’ha delegat, Sra. Sílvia Ortiz Xifré.

 

Comissió especial de comptes
Alcalde-PresidentSr. Sergi Pedret Llauradó (JUNTS)
1r tinent d'alcaldeSra. Núria Mas Folch (JUNTS)
2n tinent d'alcaldeSra. Inmaculada Parra Hipólito (JUNTS)
3r tinent d'alcaldeSr. Jordi Domingo Ferré (JUNTS)
4t tinent d'alcaldeSra. Verònica Torres Ferrant (JUNTS)

 

Fundació Gaudí
PresidentaSra. Inmaculada Parra Hipólito (JUNTS)
VocalsSra. Verònica Torres Ferrant (JUNTS)
Sr. Ricard Gili Ferré (ERC-AM)
Sr. Marcel·lí Garriga Masdeu (ERC-AV-AM)
Enric Jódar Ciurana (CUP-AMUNT)
José Manuel Hernández Fernández (PSC-CP)
Sra. Judit Albesa Fontgivell (JUNTS)
Sr. Salvador Gras Nogués (JUNTS)
Sr. Francesc Pellicé Mestre (ERC-AM)
Jordi Gallisà Giménez (ERC-AM)

 

Representants municipals als centres escolars de Riudoms
Consell Escolar MunicipalSra. Judit Albesa Fontgivell (JUNTS), que presidirà com a Regidora d'Ensenyament
Sra. Núria Mas Folch (JUNTS)
Sra. Teresa Basora Gallisà (ERC-AM)
Sr. Enric Jódar Ciurana (CUP-AMUNT)
Sr. José Manuel Hernández Fernández (PSC-CP)
Consell de Participació de la Llar d’InfantsSra. Judit Albesa Fontgivell (JUNTS)
Consell Escolar de l'Escola Beat BonaventuraSra. Judit Albesa Fontgivell (JUNTS)
Consell Escolar de l'Escola Cavaller ArnauSra. Judit Albesa Fontgivell (JUNTS)
Consell Escolar de l'Institut Joan GuinjoanSra. Judit Albesa Fontgivell (JUNTS)
Consell Escolar de l'Escola Municipal de MúsicaSra. Judit Albesa Fontgivell (JUNTS)

 

Representants municipals als següents organismes
Assemblea General del Consell Esportiu del Baix CampSra. Inmaculada Parra Hipólito (JUNTS)
Associació de Jubilats i Pensionistes de RiudomsSra. Judit Albesa Fontgivell (JUNTS)
Fundació Beat Bonaventura GranSr. Jordi Domingo Ferré (JUNTS)
Consorci d’Aigües del Camp de TarragonaSr. Josep M. Bages Virgili (JUNTS)
Comunitat de Regants del Pantà de RiudecanyesSr. Josep M. Bages Virgili (JUNTS)
Consell Escolar TerritorialSra. Judit Albesa Fontgivell (JUNTS)
Govern Territorial de Salut del Baix CampSra. Núria Mas Folch (JUNTS)
Mesa Local d'Ocupació del Baix Camp i PrioratSra. Inmaculada Parra Hipólito (JUNTS)
Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals al Baix CampSr. Josep M. Bages Virgili (JUNTS)
Consorci LocalretSr. Josep M. Bages Virgili (JUNTS)

 

Juntes de Compensació
PPR-2 Ampliació la SoleiadaSr. Jordi Domingo Ferré (JUNTS)
PPR-5 El ColomarSr. Jordi Domingo Ferré (JUNTS)
PPI-4 Mas de Don FelipSr. Jordi Domingo Ferré (JUNTS)
PERI-4 Convent Poligon IISr. Jordi Domingo Ferré (JUNTS)
PERI-3 Ampliació parcel·les FerrantSr. Jordi Domingo Ferré (JUNTS)

Composició dels consells d'administració de les entitats públiques empresarials

Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió
PresidentSr. Sergi Pedret Llauradó (JUNTS)
ConsellerSra. Núria Mas Folch (JUNTS)
ConsellerSr. Jordi Domingo Ferré (JUNTS)
ConselleraSr. Josep M. Bages Virgili (JUNTS)
ConselleraSra. Verònica Torres Ferrant (JUNTS)

 

Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis
PresidentSr. Sergi Pedret Llauradó (JUNTS)
ConselleraSra. Núria Mas Folch (JUNTS)
ConselleraSra. Inmaculada Parra Hipólito (JUNTS)
ConsellerSra. Judit Albesa Fontgivell (JUNTS)
ConselleraSr. Jordi Domingo Ferré (JUNTS)

 

Menu

Menú principal