Models i formularis

De caràcter general
Instància genèrica
Padró d'habitants
 
Padrons
Aigua, escombraries i clavegueramAlta
Modificació
Baixa
Domiciliació
Cànon Social (documents per lliurar a l'Agència Catalana de l'Aigua)
Model G5309
Model G5310
Model G5311
Guals, vorada i reserva de via públicaAlta
Modificació
Baixa
Domiciliació
Ocupació d’una plaça d’aparcament de camionsSol·licitud de llicència temporal
Domiciliació
Residus de masies habitades i activitats de fora de la zona urbanaDomiciliació
CementiriConcessió de domini d’una propietat funerària
Canvi de titularitat dels drets de la concessió del níxol del cementiri
Autorització dels familiars pel canvi de titularitat dels drets de la concessió del cementiri municipal (supòsit mortis causa)
Domiciliació
Agricultura
Sol·licitud per a la realització de cremes agrícoles
Borsa de finques agrícoles (model per a propietaris)
Borsa de finques agrícoles (model per a llogaters)
Cens d'animals de companyia
Alta al cens
Documentació complementària a presentar per a gossos catalogats de raça perillosa
Declaració responsable llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos
Model 790-006
Model de certificació d'antecedents penals
Equipaments
Autorització dús d'equipaments municipals
Sol·licitud de llicència temporal per a l'ocupació del recinte de Sant Antoni
Sol·licitud d'ús d'instal·lacions esportives
Domiciliació bancària de l'ús d'instal·lacions esportives
Escola Municipal de Música
Podeu trobar-los al següent enllaç:
http://www.riudoms.cat/escola-municipal-de-musica
Joventut
Formulari Carnet Jove
Llar d'infants
Alta, baixa i modificació de serveis
Domiciliació bancària Llar d'infants
Sol·licitud de bonificació
Recursos humans
Sol·licitud d’admissió a proves selectives per a la provisió de places de l’Ajuntament de Riudoms
Urbanisme
Comunicació prèvia d'obres (Annex II)