Consell Escolar Municipal

print pdf

Per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 18 de març de 1998, es va aprovar la creació, la composició i el règim de funcionament del Consell Escolar Municipal, amb la finalitat d’assessorar l’administració local en temes de la seva competència i elevar informes i propostes sobre aspectes qualitatius del sistema educatiu a l’Ajuntament i/o al Consell Escolar Territorial o al Consell Escolar de Catalunya, tot això de conformitat amb la Llei 25/1985, de 10 de desembre i el Decret 404/1987, de 22 de desembre.

Modificacions posteriors

  • Règim de funcionament del Consell Escolar Municipal, modificat per acord de Ple del dia 15 de maig de 2008.

Composició.

President: l’Alcalde de Riudoms o regidor en qui delegui.
Secretari: el de la corporació o funcionari en qui delegui.
Vocals: un regidor de cada grup polític amb representació al Consistori.
El director/a de cada un dels centres educatius del municipi.
Un representant de l’AMPA de l’Escola Beat Bonaventura.
Un representant de l’AMPA de l’Escola Cavaller Arnau.
Un representant de l’AMPA de l’Institut Joan Guinjoan.
Un representant de l’AMPA de l’Escola Municipal de Música.
Un representant dels pares d’alumnes de la Llar d’Infants Municipal Picarols.
Un membre del Claustre de professors de cada un dels centres educatius del municipi.
Quatre alumnes de 3r d’ESO o nivells superiors, membres del Consell Escolar de l’Institut o elegits pels seus companys.
Un representat del personal d’administració i serveis de l’Escola i un altre de l’Institut.

Segons l'acord que s'adoptà en el Ple del dia 7 de juliol de 2015 els membres del consitori que en formen part són:

Consell Escolar Municipal
PresidentaSra. Maria Cros Torrents (CDC)
VocalsSra. Mireia Massó Ametller (CDC)
Sra. Montserrat Corts Vilaltella (CDC)
Sr. Marcel·lí Garriga Masdeu (ERC-AV-AM)
Sra. Noelia Valdivieso Reche (CUP)

 

Règim de funcionament

Sessions ordinàries els mesos d’octubre, gener, març i juny.
Sessions extraordinàries a convocatòria del President d’iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels seus membres.