Junta de Govern

print pdf

El dia 22 de maig del 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 11 de juny.

L'article 4.1.a) i 20.1. b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 48.1 b) 54 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen que la Junta de Govern Local existirà en aquells municipis amb una població de dret superior a cinc mil habitants.

Estarà integrada per l'Alcalde, que la presideix, i un nombre de regidors lliurement nomenats per aquest, que no podrà ser superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació. Essent que el nombre legal de membres de l’Ajuntament de Riudoms és de 13, un terç equival a 4 regidors. Per tant, la Junta de Govern Local ha de tenir 5 membres.

Donant compliment a aquesta normativa, el Ple  va aprovar l'adopció del següent acord:

Primer.- La Junta de Govern Local estarà formada pels regidors que ostenten la condició de Tinent d'Alcalde i l'Alcalde que la presideix.

Segon.- La funció pròpia i indelegable de la Junta de Govern Local és la de l'assistència permanent a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions. Així mateix, exercirà les atribucions que l'Alcalde o altre òrgan li delegui o li atribueixin les lleis.

Tercer.- La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària els dilluns, amb periodicitat quinzenal, a les 18.00 h. a la Casa Consistorial.  En cas de ser dia festiu, la sessió es traslladarà al dia hàbil següent.

En cas de necessitat, apreciada per l'Alcaldia, es podrà convocar un altre dia i hora. En aquest cas, tindrà caràcter de sessió extraordinària.  La convocatòria s’efectuarà amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores.

Quart.- L'Alcalde podrà, en qualsevol moment, reunir la Junta de Govern Local quan estimi conèixer el seu parer o demanar la seva assistència amb anterioritat a dictar resolucions en exercici de les seves atribucions.

Cinquè.- L'Alcalde o la Secretària interventora podran ser substituïts, en cas d'absència o malaltia, per les persones designades a aquest efecte.

Sisè.- Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern Local es requereix l'assistència de la majoria absoluta dels seus components.

Setè.- Les sessions de la Junta de Govern Local no seran públiques, sense perjudici de la publicitat i comunicació a les administracions estatal i autonòmica dels acords presos.  A les sessions i reunions de la Junta de Govern Local, l'Alcalde podrà requerir, de manera puntual, la presència de membres de la corporació no pertanyents a la Junta, i de personal al servei de l'entitat, per tal d'informar sobre allò que es refereixi a les seves activitats.

Pots consultar la composició de la Junta de Govern Local a l'apartat Ajuntament/Govern/Organització Municipal