Comissions Informatives

print pdf

Després de la sessió constitutiva de l'Ajuntament, que va tenir lloc el dia 11 de juny de 2011, es va aprovar la creació i composició de les comissions informatives permanents.

La creació de comissions informatives és obligatòria en tots els municipis de més de cinc mil habitants, de conformitat amb allò que disposa l'article 20.1.c) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Integrades exclusivament per membres de la Corporació, són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l'Alcalde, de la Junta de Govern Local i els regidors que ostentin delegacions. Igualment informaran sobre aquells assumptes de la competència pròpia de la Junta de Govern i de l'Alcalde o President, que siguin posats en el seu coneixement per expressa decisió d'aquells. Poden ser de caràcter permanent o temporal.

Correspon al Ple determinar el nombre i la denominació de les comissions, així com llurs modificacions, i són integrades pels membres que designin els diferents grups polítics que formen part de la Corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l'Ajuntament, no poden ser mai menor a un.

Així mateix, s'ha de tenir en compte que l'Alcalde és el president nat de totes elles, no obstant això podrà delegar la presidència efectiva a favor d'un membre de la Corporació.

En virtut de tot això, i una vegada s’ha sol·licitat la designació dels seus representants a la resta de partits polítics que formen l’actual consistori, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:

Primer.- Constituir comissions informatives permanents a l'Ajuntament de Riudoms, integrades per president i vocals.

Segon.- Crear les comissions informatives permanents que s'anomenen a continuació, amb la composició i atribucions següents:

  • Comissió informativa d'hisenda i governació
  • Comissió informativa d'urbanisme, activitats, obres, agricultura i medi ambient
  • Comissió informativa de joventut, esports, cultura i festes
  • Comissió informativa general
  • Comissió de coordinació del govern

Tercer.- La vàlida celebració de les sessions de les comissions informatives requereix la presència de la majoria absoluta dels seus components en primera convocatòria. Els dictàmens s'aprovaran sempre per majoria simple dels presents.

Quart.- El president de cada Comissió podrà requerir, de manera puntual, la presència de personal, tècnic o funcionari, o altres membres de la Corporació a efectes informatius.

Cinquè.- En cas d’impossibilitat d’assistència dels regidors titulars que composen cada una de les comissions informatives, es podrà suplir amb la participació d’un altre regidor del seu grup municipal, amb els mateixos drets i deures, sempre que s’avisi a la presidència de la comissió corresponent amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores.

Sisè.- En tot allò no previst en aquesta proposta serà d'aplicació la normativa establerta en matèria de règim local.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca