Comissió informativa de joventut, esports, cultura i festes

print pdf

Competències: Correspondrà a aquesta Comissió la missió d’informar i emetre dictàmens quan sigui requerida, sobre els assumptes de Joventut, esports, cultura, festes i aquells relacionats amb les entitats del municipi, i la concessió de subvencions per a l’organització d’activitats, sense perjudici de qualsevol altre que se li pugui encomanar.

Règim de sessions: Es reunirà cada vegada que la convoqui el seu president amb un antelació mínima de dos dies hàbils.  S’aplicarà el sistema de vot ponderat.  Actuarà de Secretària la de la Corporació o funcionari en qui delegui.

Pots consultar la composició d'aquesta comissió informativa a l'apartat Ajuntament/Govern/Organització Municipal

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca