Ple de l'Ajuntament

print pdf

L'13 de juny de 2015 es va constituir, en sessió pública, el Ple de l'Ajuntament de Riudoms.

L’article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 38 i 78 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals disposen que dintre dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva de l'Ajuntament, l'Alcalde convocarà sessió extraordinària del Ple de la Corporació per tal de resoldre, entre d'altres qüestions, sobre la periodicitat de les sessions del Ple.

Les sessions del Ple poden ser de tres tipus: ordinàries, extraordinàries i extraordinàries de caràcter urgent.

Són sessions ordinàries les de periodicitat preestablerta la qual serà fixada per acord del propi Ple. En els municipis amb una població d'entre 5.001 i 20.000 habitants haurà de tenir lloc, com a mínim, una vegada cada dos mesos. La convocatòria s'haurà d'efectuar, almenys, amb una antelació de dos dies hàbils.

Són sessions extraordinàries les que convoqui l'Alcalde o el President amb aquest caràcter, per iniciativa pròpia, o a sol·licitud d'una quarta part del nombre legal de membres de la Corporació. La convocatòria s’haurà d’efectuar, almenys, amb una antelació de dos dies hàbils.

Són sessions extraordinàries urgents les convocades per l'Alcalde o el President quan la urgència de l'assumpte o assumptes a tractar no permeti convocar sessió extraordinària amb l'antelació mínima de dos dies hàbils. En aquest cas s'haurà d'incloure com a primer punt de l'ordre del dia el pronunciament del Ple sobre la urgència.

El funcionament de les sessions plenàries es regirà per allò que disposen els articles 77 a 110 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Donant compliment a aquesta normativa, el Ple va aprovar l’adopció del següent acord:

Primer.- El Ple celebrarà sessió ordinària amb una periodicitat bimensual, fixant com a dia de celebració el primer dijous dels mesos parells (febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre), excepte el mes de desembre que se celebrarà el tercer dijous de setmana complerta.

Segon.- Les sessions tindran lloc al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, situada al carrer Major, núm. 52, a les 19.00 hores.

Tercer.- En cas que el dia assenyalat fos festiu, es traslladarà al primer dia hàbil següent.

Pots consultar la composició del Ple de l'Ajuntament a l'apartat Ajuntament/Govern/Composició del Consistori.