Comissió informativa d'hisenda i governació

print pdf

Competències: Correspondrà a aquesta Comissió la missió d'informar i emetre dictàmens quan sigui requerida, sobre els assumptes que s'anomenen a continuació, sense perjudici de qualsevol altre que se li pugui encomanar:

  1. Hisenda: Informar del pressupost de l'Ajuntament i el dels seus Patronats.  Modificacions de crèdit.  Operacions de crèdit.  Liquidació de pressupost.  Rendició de comptes.  Ordenances fiscals.  Gestió i recaptació de tributs.  Comptabilitat.  Finances.  Patrimoni municipal.  Estadística i informàtica.  Ordenances i reglaments.
  2. Personal: Plantilles, convocatòries, Contractacions.  Convenis i pactes de millores.
  3. Serveis: Organització de tots els serveis municipals.  Contractació de serveis externs.
  4. Servei de Vigilants i Policia Local: Vigilància i seguretat ciutadana.  Orientar i coordinar el treball dels vigilants i policia.  Divulgació de mesures preventives.  Ordenació del trànsit urbà.
  5. Relacions administracions: Tots aquells altres temes en què l’Ajuntament s’hagi de pronunciar i dirigir-se a altres administracions.

Règim de sessions: Es reunirà cada vegada que la convoqui el seu president amb una antelació mínima de dos dies hàbils.  S'aplicarà el sistema de vot ponderat.  Actuarà de Secretària la de la Corporació o funcionari en qui delegui.

Pots consultar la composició d'aquesta comissió informativa a l'apartat Ajuntament/Govern/Organització Municipal

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca