Avís legal

L’ús d’aquest web, www.riudoms.cat, implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

1. Dades identificatives

En compliment del deure d’informació establert per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa de les dades identificatives de l’entitat propietària dels dominis www.riudoms.cat:

Entitat: Ajuntament de Riudoms
Domicili social: C/ Major, 52 de Riudoms
NIF: P-4313100_B
Telèfon: 977 85 12 64
Adreça electrònica: ajuntament@riudoms.cat
Delegat de protecció de dades: protecciodedades@riudoms.cat

2. Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest lloc web propietat de l'Ajuntament de Riudoms atribueix la condició d’USUARI, el qual accepta, des de l’esmentat accés i/o ús, les condicions generals d’ús incloses en aquest avís legal.

3. Ús del portal

El lloc web www.riudoms.cat proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a l'Ajuntament de Riudoms o derivats d’un acord de llicència amb tercers i als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat es fa extensiva al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En el cas que es produeixi aquest registre, l’USUARI haurà de facilitar i mantenir de forma veraç, exacta, actualitzada i completa la informació sobre la seva identitat. A més, es compromet a fer un ús diligent de les claus d’accés (codi d’usuari i contrasenya) que se li puguin proporcionar durant el registre, a no posar-les a disposició de tercers, i a comunicar-ne a l'Ajuntament de Riudoms la pèrdua o robatori i el possible accés que en pugui fer un tercer. L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l'Ajuntament de Riudoms o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. L'Ajuntament de Riudoms no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i els advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicacions.

En el cas que en el lloc web www.riudoms.cat s’habiliti alguna eina de participació dels usuaris, l'Ajuntament de Riudoms es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes o pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, l'Ajuntament de Riudoms no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris en els diversos mecanismes de participació que s’habilitin en el lloc web.

4. Protecció de dades

L'Ajuntament de Riudoms complirà estrictament la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades personals i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la privacitat i confidencialitat.

Per utilitzar algun dels continguts i/o serveis del portal o tenir-hi accés, l'Ajuntament de Riudoms pot demanar l’emplenament de formularis que impliquin el tractament de dades de caràcter personal.
 
En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades en aquest lloc web siguin incorporades i tractes en els fitxers responsabilitat de l’Ajuntament de Riudoms. En concret, aquestes dades poden ser facilitades en els formulari  de contacte,  seran incorporades en el fitxer de Contactes, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.  

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en  C/ Major, 52 de Riudoms o en protecciodedades@riudoms.cat

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de protecció de dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades en protecciodedades@riudoms.cat

L'Ajuntament de Riudoms adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant l’entorn web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Les comunicacions que faci l’usuari del web que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació protegit, establert amb l’objectiu de garantir, en la mesura que sigui possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris. Aquest sistema criptografia la informació transmesa entre l’usuari i l'Ajuntament. L’usuari pot verificar si es troba en un entorn segur comprovant l’existència d’un cadenat tancat que apareixerà normalment just davant de la URL a la barra de navegació del navegador (segons el navegador, el símbol i la posició en la interfície pot variar; per exemple, una clau a la part inferior de la pantalla). Per a més seguretat, es recomana a l’usuari que consulti l’ajuda del seu navegador per comprovar que està en un entorn segur.

4.1. Política de galetes

L'Ajuntament de Riudoms utilitza galetes (cookies) pròpies i de tercers al seu llocs web per tal de poder millorar els serveis que hi presta. En cap cas s’utilitzen galetes per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, l’usuari pot consultar la pàgina de Política de galetes dels llocs web de l'Ajuntament de Riudoms.

5. Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, els sons, les bases de dades, els codis i tot altre material en qualsevol altre format, són propietat de l'Ajuntament de Riudoms i dels ens de gestió que hi estan vinculats, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l'Ajuntament. Tot aquest material està sota l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els titulars es reserven les accions oportunes per restituir els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Creative Commons

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es tingui l’autorització expressa i per escrit de l'Ajuntament de Riudoms o es compleixin les “Condicions de còpia i distribució” incloses en aquest avís legal.

S’autoritza l’usuari a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en el lloc web exclusivament per a l’ús personal, privat i no lucratiu, això és, sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre el seu origen i el símbol de copyright i/o les notes de propietat industrial dels seus titulars. L’usuari ha d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de l'Ajuntament de Riudoms.

5.1. Condicions de còpia i distribució
Els continguts d'aquesta pàgina web es publiquen sota una llicència de "Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (by-nc-nd) 3.0 Espanya" de Creative Commons.

Això significa que és permesa la lliure còpia, distribució i comunicació pública dels textos publicats en aquesta pàgina web, sempre i quan:

S'esmenti l'autor.
S'esmenti la font: www.riudoms.cat.
No se'n creï obra derivada.
No se'n faci un ús comercial.
Se'n respecti la contextualització original.
Queden exclosos d'aquesta llicència (i, per tant, a l'empara de les llicències "tots els drets reservats" de la legislació vigent sobre la propietat intel·lectual) totes les fotografies i qualsevol altre material en què així s'indiqui.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

L'Ajuntament de Riudoms no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el seu funcionament.

Tot i adoptar totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho, l'Ajuntament de Riudoms no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l'Ajuntament, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'Ajuntament.

La informació administrativa facilitada a través del lloc web de l'Ajuntament de Riudoms no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

7. Modificacions

L'Ajuntament de Riudoms es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

8. Enllaços

L'Ajuntament de Riudoms posa a disposició dels usuaris enllaços a efectes purament informatius, però sense que l'Ajuntament de Riudoms conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web aliens als quals s’estableixen enllaços. Per això, l'Ajuntament de Riudoms no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’estableix un enllaç des d’aquest lloc web.

L’establiment d’un enllaç des d’un lloc web aliè cap al lloc web de l'Ajuntament Riudoms no suposa que entre l'Ajuntament de Riudoms i el titular de l’altre lloc web hi hagi cap tipus de vincle o relació jurídica. L'Ajuntament de Riudoms no serà responsable dels continguts o serveis oferts al web des del qual es fa l’enllaç.

9. Dret d’exclusió

L'Ajuntament de Riudoms es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.

10. Generalitats

L'Ajuntament de Riudoms perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal web i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. Modificació de les presents condicions i duració

L'Ajunatment de Riudoms podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, les quals seran degudament publicades en el mateix web. La vigència d’aquestes condicions aniran en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per unes altres i degudament publicades.

12. Legislació aplicable i jurisdicció

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya, i els jutjats de Tarragona seran els únics competents en aquesta matèria. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.