Extracte dels acords presos en la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del dia 5 de febrer de 2015

06/02/2015

Extracte dels acords presos en la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del dia 5 de febrer de 2015

1. Aprovació de les actes de les sessions anterior que van tenir lloc els dies 4 i 9 de desembre de 2014

S’aprova el seu contingut.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia i per la presidència del patronat de la fira de l’avellana, des de l’última sessió plenària.

En compliment d’allò que disposa l’article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia i per la presidència del Patronat de la Fira de l’Avellana des de la última sessió plenària, que va ser la de caràcter extraordinari del dia 30 de desembre de 2014, les quals es detallen a continuació. El Sr. Alcalde pregunta als regidors si volen fer algun comentari o pregunta sobre aquest punt, sense que se’n presenti cap.

DecretDataEstracte
2015_01_07-0107/01/2015Decret  de devolució de la fiança per baixa del Local Jove EL MERCAT
2015_01_07-0207/01/2015Decret de devolució de la fiança per baixa del Local Jove EL MERCAT
2015_01_07-0307/01/2015Resolució d’aprovació de liquidació per visita d'inspecció d'una activitat
2015_01_07-0407/01/2015Resolució d’aprovació de liquidació per visita d'inspecció d'una activitat
2015_01_07-0507/01/2015Resolució d’aprovació de  devolució de les fiances d'obres
2015_01_08-0108/01/2015Decret d’aprovació de despeses Reis 2015
2015_01_08-0208/01/2015Decret  convocant la Mesa de Contractació per obertura de les ofertes
2015_01_09-0109/01/2015Decret  de caducitat d’inscripcions padronals
2015_01_09-0209/01/2015Decret  de devolució de la fiança per baixa del Local Jove EL MERCAT
2015_01_09-0309/01/2015Decret  d'Alcaldia sobre activitat comercial
2015_01_09-0409/01/2015Decret  de devolució de la fiança per baixa del Local Jove EL MERCAT
2015_01_09-0609/01/2015Resolució de devolució  en concepte de plusvàlua
2015_01_09-0709/01/2015Decret  d’ampliació de funcions amb efectes del dia 12-02-2015
2015_01_09-0809/01/2015Decret d’aprovació del Pla de seguretat i salut d’obres de construcció
2015_01_09-0909/01/2015Decret d’aprovació del Pla de seguretat i salut d’obres de construcció
2015_01_13-0113/01/2015Resolució de fraccionament de pagament de la liq. núm. 483/2014
2015_01_13-0213/01/2015Resolució aprovant llista definitiva d'admesos i exclosos
2015_01_13-0313/01/2015Resolució de fraccionament en el pagament de la liq. núm. 593/2014
2015_01_14-0114/01/2015Decret d'aprovació de la certificació de despeses indirectes de l'EDAR
2015_01_14-0214/01/2015Decret d'aprovació de la certificació de despeses directes de l'EDAR
2015_01_14-0314/01/2015Decret  concedint bestreta
2015_01_15-0115/01/2015Resolució de revisió del rebut d'aigua d’un servei situat al c/ del Freixe
2015_01_15-0215/01/2015Decret d’aprovació relació factures nº 14/2014
2015_01_16-0116/01/2015Resolució de revisió del rebut d'aigua que correspon al 3r trimestre
2015_01_16-0216/01/2015Resolució de revisió del rebut d'aigua que correspon al 3r trimestre
2015_01_16-0316/01/2015Decret  concedint pròrroga a la senyora Nicoleta Roxana Nedelcu
2015_01_19-0119/01/2015Resolució aprovant acollir-nos a la convocatòria de subvencions
2015_01_20-0120/01/2015Decret d'Alcaldia concedint targeta d’aparcament
2015_01_21-0121/01/2015Decret d’inscripció Registre Parelles estables
2015_01_21-0221/01/2015Resolució de revisió dels rebuts carregats a nom d'EPE Riudoms Serveis
2015_01_23-0123/01/2015Decret d’aprovació de contractació d’un subministrament
2015_01_26-0126/01/2015Resolució d'atorgament de llicència urbanística
2015_01_26-0226/01/2015Decret d'incoació d'expedient de caducitat d’inscripcions padronals
2015_01_26-0326/01/2015Decret d'incoació d'expedient de comprovació de residència
2015_01_27-0127/01/2015Resolució d'atorgament de llicència urbanística
2015_01_27-0227/01/2015Decret d’ocupació de via pública
2015_01_27-0327/01/2015Decret d’assumptes de personal
2015_01_28-0128/01/2015Resolució d'ampliació del termini de fraccionament de deute
2015_01_28-0428/01/2015Decret d'adjudicació de les obres de construcció
2015_01_29-0129/01/2015Resolució de compensació de deute pendent
2015_01_30-0130/01/2015Decret  d’ocupació de via pública
2015_01_30-0230/01/2015Decret  de convocatòria de Comissió Informativa d'Hisenda i Governació
2015_01_30-0330/01/2015Decret  acceptant baixa voluntària
2015_02_02-0102/02/2015Decret d’assumptes de personal
2015_02_02-0202/02/2015Decret de revisió dels rebuts de l'Escola de Música
2015_02_02-0302/02/2015Resolució d'aprovació definitiva d’un conveni urbanístic
2015_02_03-0103/02/2015Decret de convocatòria de sessió plenària ordinària del dia 5/02/2015
2015_02_03-0203/02/2015Resolució aprovant la liquidació de despeses dels Premis Arnau de Palomar
2015_02_03-0303/02/2015Decret de modificació del Plec de clàusules administratives inicial
2015_02_04-0104/02/2015Decret  d’ocupació de via pública
2015_02_04-0204/02/2015Decret de pròrroga d’un contracte  del serveis
2015_02_04-0304/02/2015Resolució del procediment de devolució paga extraordinària
2015_02_05-0105/02/2015Resolució de concessió de beca als tres millors estudiants curs 2013/2014

 

3. Donar compte del compliment de l’execució del quart trimestre del pressupost de l’Ajuntament de Riudoms de l’exercici de 2014, mitjançant la plataforma del ministeri d’hisenda

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament que en data 31 de gener de 2015 s’ha comunicat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’actualització i les dades d’execució del pressupost i dels estats financers de les entitats que formen part del sector d’administracions públiques de l’Ajuntament de Riudoms corresponent al 4t trimestre de l’exercici de 2014.

Així mateix, també es comuniquen les dades corresponents a l’Informe d’avaluació del compliment d’objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, i que suposen que el pressupost en execució de les entitats que formen part del sector d’administracions públiques d’aquest Ajuntament, compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i que compleix amb l’objectiu de regla de la despesa.

Vist tot això, el Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.

4. Aprovar el compte general de l’exercici pressupostari de l’any 2013

S’acorda:

Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici de 2013, integrador dels comptes de l'Ajuntament i del Patronat de la Fira de l'Avellana, i els comptes anuals de les entitats públiques empresarials Riudoms Gestió i Riudoms Serveis, de conformitat amb la documentació i informes que figuren a l’expedient, fent constar que durant la informació pública no s’ha presentat cap observació ni objecció.

Segon.- Trametre aquest acord i la documentació necessària a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya i al Tribunal de Cuentas, en compliment d’allò que disposa l’article 212.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

5. Aprovar la proposta de resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Riudoms i dels organismes autònoms per a l’exercici de 2015

S’acorda:

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel Grup Municipal d’ERC, pels motius exposats anteriorment.

Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Riudoms i dels Organismes Autònoms per a l’exercici 2015.

Tercer.- Notificar aquest acord als que han presentat al·legacions amb indicació dels recursos aplicables.

Quart.- El pressupost general definitivament aprovat es publicarà en el Butlletí oficial de la província de Tarragona, resumit per capítols de cadascun dels pressuposts que l’integren.

6. Aprovar la proposta de resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva del reglament de regulació de la difusió d’informació de l’administració municipal i tauler d’edictes

S’acorda:

Primer.- Estimar les al·legacions presentades pel Sr. Pere Campiñez Salas, en representació de la Candidatura Unitat Popular, Assemblea Local de Riudoms, pel que fa a les modificacions ortogràfiques del redactat, d’acord amb l’annex I que s’adjunta a l’expedient.

Segon.- Desestimar la resta d’al·legacions presentades pel Sr. Pere Campiñez Salas, en representació de la Candidatura Unitat Popular.

Tercer.- Aprovar definitivament el Reglament de regulació de la difusió d’informació de l’administració municipal i tauler d’edictes.

Quart.- Notificar aquest acord als que han presentat al·legacions amb indicació dels recursos aplicables.

Cinquè.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre del Reglament en el tauler d’anuncis de la corporació i al Butlletí oficial de la província de Tarragona. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la província en què es publica el text íntegre.

7. Aprovar, si escau, la proposta de modificació dels estatuts del consorci local Localret per tal d’adaptar-los a la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local

S’ acorda:

Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre de 2014, en els termes exposats anteriorment.

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes escaients.

8. Mocions dels grups municipals

8.1. Moció presentada pel grup municipal del PSC-PM sobre la defensa del model sanitari català

S’aprova el contingut de la moció.

8.2. Moció presentada pel grup municipal del PSC-PM per a reclamar la responsabilitat de la Generalitat en el manteniment del servei públic de les Escoles bressol municipals

S’aprova el contingut de la moció.