Subvenció per a interessos de préstecs 2020

04/12/2021

Subvenció per a interessos de préstecs 2020

L’Ajuntament de Riudoms en l’any de 2010 i per tal de poder executar el pla d’inversions previst en el pressupost, es va acollir a la línia de subvencions d’interessos de préstecs per al finançament d’inversions concertant una operació de préstec.

En aquest sentit, i per l’Ajuntament de Riudoms, la Diputació de Tarragona, d’acord amb les bases reguladores, subvenciona fins el 100% del pressupost elegible amb una quantia màxima del 7.000,00 € per a cada subvenció.

Per a l’exercici de 2020, la Diputació de Tarragona ha resolt concedir una subvenció per import de 1.521,43 €, que es correspon al 100% de l’import dels interessos acreditats i liquidats.