Anunci de convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu de personal funcionari

23/01/2018

Anunci de convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu de personal funcionari

Anunci de convocatòria de selecció pel procediment de concurs oposició lliure, d'una plaça d'auxiliar administratiu de l'escala d'administració general, subescala auxiliar, de personal funcionari de l'Ajuntament de Riudoms, d'acord amb l'Oferta pública d'ocupació aprovada per Decret de l'Alcaldia 2017_06_01-04, publicada al DOGC núm.7391 del dia 15.6.2017.

Data límit de presentació d'instàncies: 19 de març de 2018

Anunci i Bases

Imprès de sol·licitud