RECURSOS HUMANS

Títol Calendari Resum Etiquetes
ANUNCI - Aixecament de la suspensió de terminis en relació a la presentació de sol·licituds de la convocatòria d’una plaça de guàrdia municipal 19/05/2020 En el següent enllaç podeu consultar l'anunci sobre l'aixecament de la suspensió de terminis en relació a la presentació de... RECURSOS HUMANS
Anunci de convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu de personal funcionari 23/01/2018 Anunci de convocatòria de selecció pel procediment de concurs oposició lliure, d'una plaça d'auxiliar administratiu de l'... RECURSOS HUMANS
Anunci de convocatòria per a la 2a prova pràctica i entrevista del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu 07/05/2018 El Tribunal del procés selectiu per a la provisió pel procediment de concurs oposició lliure, d'una plaça d'auxiliar... RECURSOS HUMANS
Anunci segona modificació de la plantilla de l'Ajuntament 12/12/2022 El Ple de la Corporació en data 17 de novembre de 2022, va aprovar inicialment la 2a. modificació de la plantilla de l’... RECURSOS HUMANS
ANUNCI sobre el procés selectiu per a la formació d’una borsa de treball de personal «administratiu» com a funcionari interí 21/12/2020 Podeu consultar l'anunci en el següent enllaç RECURSOS HUMANS
Aspirants admesos per a la 4a fase de les proves de selecció de la borsa de treball per a la provisió de places de Vigilants 12/12/2017 És convoca als aspirants que a continuació es relacionen, que han superat la 2a i 3a prova del procés selectiu, mitjançant... RECURSOS HUMANS
Avís sobre les proves d'auxiliar administratiu/va - canvi de lloc 02/09/2019 S’informa del canvi de lloc per a la realització de les proves previstes per aquest dimecres 4 de setembre d'auxiliar... RECURSOS HUMANS
Constitució de la borsa de treball de funcionari interí amb categoria d'auxiliar administratiu/va 04/07/2016 Constitució de la borsa de treball de funcionari interí amb categoria d'auxiliar administratiu/va, escala administració... RECURSOS HUMANS
Convocatòria i bases de 3 processos selectius en modalitat de contracte de relleu i formació de borses de treball 17/08/2020 Data límit de presentació d'instàncies: 15 de setembre de 2020 Convocatòria i les bases reguladores, del procés selectiu... RECURSOS HUMANS
Convocatòria i bases reguladores, per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter temporal de professor/a de flauta travessera 20/08/2020 Convocatòria i les bases reguladores, per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter... RECURSOS HUMANS
Convocatòria i bases reguladores, per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter temporal de professor/a de llenguatge musical i piano. 04/08/2020 Convocatòria i les bases reguladores, per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter... RECURSOS HUMANS
Convocatòria i bases, per a la selecció d’un/a oficial 1a d’obres, en règim laboral a jornada complerta, modalitat contracte de relleus 05/04/2018 En el següent enllaç podreu la convocatòria i les bases reguladores, per a la selecció d’un/a oficial 1a d’obres, en règim... RECURSOS HUMANS
Convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per cobrir, amb caràcter de funcionari interí, la plaça de secretaria categoria d’entrada 06/11/2020 La Junta de Govern de l’Ajuntament de Riudoms, en sessió celebrada el dia 26 d'octubre de 2020, va aprovar la convocatòria i... RECURSOS HUMANS
Convocatòria del procés selectiu d'una plaça de guàrdia municipal (vigilant) com a funcionari de carrera, i constitució d'una borsa de treball 25/02/2020 Podeu consultar les bases del procés selectiu d'una plaça de guàrdia municipal (vigilant) com a funcionari de carrera, i... RECURSOS HUMANS
Convocatòria del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d'una plaça en caràcter temporal de professor/a de llenguatge musical i piano. 17/09/2015 L'Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis convoca el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a... RECURSOS HUMANS
Convocatòria del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places d'auxiliar administratiu/va 14/05/2019 Podeu consultar les bases del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places d'... RECURSOS HUMANS
Convocatòria del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal administratiu/va com a funcionari interí, de l’Ajuntament de Riudoms (exp 2612/2020) 06/11/2020 La Junta de Govern de l’Ajuntament de Riudoms, en sessió celebrada el dia 26 d'octubre de 2020, va aprovar la convocatòria i... RECURSOS HUMANS
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrit als serveis jurídics. 04/04/2016 Per Decret de l’Alcaldia de data 10 de març de 2016, s'ha aprovat la convocatòria pública del procés selectiu, per a la... RECURSOS HUMANS
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrit als serveis jurídics. 31/05/2016 Al butlletí oficial de la província d'avui dia 31 de maig de 2016 s'ha publicat l'anunci de la convocatòria juntament amb... RECURSOS HUMANS
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de places amb caràcter temporal d’auxiliar administratiu/va. 18/01/2017 Al Butlletí Oficial de la Província d'avui dia 18 de gener de 2017, s'ha publicat l'anunci de la constitució d'una borsa de... RECURSOS HUMANS
Convocatòria dels processos selectius de places d’electricista fontaner (oficial 2a) i de places d’operaris d’obres – paleta (oficial 1a) 30/01/2020 Podeu consultar les base dels processos selectius de places d’electricista fontaner (oficial 2a) i de places d’operaris d’... RECURSOS HUMANS
Convocatòria d'un procés selectiu d'auxiliar de sala i recepció del Teatre Auditori del Casal Riudomenc 17/09/2019 De de conformitat amb la plantilla del personal de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió, l’article 94 del Reglament... RECURSOS HUMANS
Convocatòria d'un procés selectiu per a la contractació temporal i a temps parcial de monitor/a de menjador escolar 20/10/2017 Per acord de la Junta de Govern Local del dia 16/10/2017, s’ha acordat convocar procés selectiu, mitjançant el Servei d’... RECURSOS HUMANS
Convocatòria d'un procés selectiu per cobrir amb caràcter d'urgència una plaça de monitor/ora de menjador, per baixa de la seva titular 18/03/2019 Anunci de convocatòria d'un procés selectiu per cobrir amb caràcter d'urgència una plaça de monitor/ora de menjador, per... RECURSOS HUMANS
Convocatòria d'un procés selectiu per constituir una borsa de treball de servei de neteja i de peó de serveis generals 14/08/2019 Podeu consultar les convocatòries del  procés selectiu per constituir una borsa de treball de servei de neteja i de peó de... RECURSOS HUMANS
Convocatòria d’una borsa de treball amb caràcter temporal de monitors de menjador 18/07/2019 La Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 15 de juliol de 2019, va aprovar la convocatòria i les bases reguladores, per... RECURSOS HUMANS
Convocatòria de la Junta de Govern del 23 de gener de 2023 23/01/2023 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 23 de gener de 2023. RECURSOS HUMANS
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 2 de novembre de 2021 28/10/2021 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern del dia 2 de novembre de 2021 RECURSOS HUMANS
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 4 d'octubre de 2021 04/10/2021 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern del dia 4 d'octubre de 2021. RECURSOS HUMANS
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 11 d'octubre de 2021 07/10/2021 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern del dia 11 d'octubre de 2021. RECURSOS HUMANS
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 13 de novembre de 2023 09/11/2023 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 13 de novembre de 2023 RECURSOS HUMANS
Convocatòria de la Junta de Govern Local 16/09/2016 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local.Dia 19 de setembre de 2016 RECURSOS HUMANS
Convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 28 de setembre de 2020 23/09/2020 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 28 de setembre de 2020 RECURSOS HUMANS
Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'arquitecte/a tècnic/a municipal 22/02/2022 La Junta de Govern de l’Ajuntament de Riudoms, en cessió celebrada el dia 21 de febrer de 2022, va aprovar la convocatòria,... RECURSOS HUMANS
Convocatòria per a la última prova del procés selectiu de guàrdia municipal 28/02/2017 Anunci amb els resultats corresponent al procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió de... RECURSOS HUMANS
Convocatòria de procés selectiu d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu/va 15/09/2023 Per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de setembre de 2023 es van aprovar la convocatòria i les bases que han de... RECURSOS HUMANS
Convocatòria de procés selectiu d'una borsa de treball de guàrdia del servei de vigilants 06/09/2023 La Junta de Govern Local, de data 28 d’agost de 2023, va aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés... RECURSOS HUMANS
Convocatòria de procés selectiu d'una plaça d'operari de serveis amb categoria oficial segona 07/09/2023 Per acord de la Junta de Govern Local, de data 28 d’agost de 2023, es van aprovar la convocatòria i les bases que han de... RECURSOS HUMANS
Convocatòria de procés selectiu d'una plaça de personal d'oficial primera jardiner/a 21/03/2024 Per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de març de 2024 s’ha aprovat la convocatòria i les bases que ha de regir el... RECURSOS HUMANS
Convocatòria procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de tècnic auxiliar del Casal a temps parcial. 19/09/2016 Convocatòria procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal... RECURSOS HUMANS
Convocatòria de procés selectiu per a la formació d'una borsa de treball d'operaris/àries del servei de neteja 20/01/2022 La Junta de Govern de l’Ajuntament de Riudoms, celebrada el 17 de gener de 2022, va aprovar la convocatòria, i les bases... RECURSOS HUMANS
Convocatòria de procés selectiu per a la formació d'una borsa de treball de places d'operaris/àries de serveis generals 21/01/2022 La Junta de Govern de l’Ajuntament de Riudoms, en cessió celebrada el dia 17 de gener de 2022 va aprovar la convocatòria i... RECURSOS HUMANS
Convocatòria procés selectiu per constituir una borsa de treball de dinamitzador/a de joventut 09/06/2021 La Junta de Govern en sessió celebrada el dia 31 de maig de 2021, ha aprovat convocar el procés selectiu, mitjançant concurs... RECURSOS HUMANS
Convocatòria de procés selectiu, mitjançant el SOC, per a la contractació d'un/a operari/ària de serveis generals 11/05/2023 Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del dia 24d’abrilde 2023, s’han aprovat les bases i la convocatòria de procés... RECURSOS HUMANS
Convocatòria de procés selectiu, mitjançant el SOC, per a la contractació temporal d'una persona per al foment de l’ocupació local 17/11/2023 Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del dia 13 de novembre de 2023, s’han aprovat les bases i la convocatòria de... RECURSOS HUMANS
Convocatòria de procés selectiu, mitjançant el SOC, per a la contractació temporal i urgent d'un/a professor/a de música 01/02/2023 L’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis ha aprovat les bases i la convocatòria de procés selectiu, mitjançant el... RECURSOS HUMANS
Convocatòria de procés selectiu, mitjançant el SOC, per a la contractació temporal i urgent d'un/a professor/a de música 05/10/2023 Mitjançant Resolució de la Presidència de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis del dia 2 d’octubre de 2023, s’han... RECURSOS HUMANS
Dia i hora de les proves del procés selectiu d'operaris/àries de serveis de neteja 23/11/2017 El dia 1 de desembre de 2017, a les 9:30 del matí, a la Sala Multiús del Casal Riudomenc, es realitzaran les proves del... RECURSOS HUMANS
Llista d'admesos del procés selectiu per a la contractació d'un professor/a de violí 22/09/2017 En el següent enllaç podeu trobar la llista d'admesos del procés selectiu per a la contractació d'un professor/a de violí. RECURSOS HUMANS
Llista d'admesos i exclosos del procés selectiu d'auxiliar de cuina 17/09/2018 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d'auxiliar de cuina. RECURSOS HUMANS

Pàgines