Aspirants admesos per a la 4a fase de les proves de selecció de la borsa de treball per a la provisió de places de Vigilants

12/12/2017

Aspirants admesos per a la 4a fase de les proves de selecció de la borsa de treball per a la provisió de places de Vigilants

És convoca als aspirants que a continuació es relacionen, que han superat la 2a i 3a prova del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió de places de VIGILANT de l’Ajuntament de Riudoms, amb caràcter de funcionari interí, el dia 19/12/2017, a les 9:15 hores al Pavelló Municipal d’Esports, situat al C/ Salvador Espriu s/núm., de Riudoms, per a realitzar les proves físiques, així com la resta de proves pendents de realitzar, previstes en la convocatòria.