Convocatòria de procés selectiu d'una plaça d'operari de serveis amb categoria oficial segona

07/09/2023

Convocatòria de procés selectiu d'una plaça d'operari de serveis amb categoria oficial segona

Per acord de la Junta de Govern Local, de data 28 d’agost de 2023, es van aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu mitjançant concurs-oposició, torn lliure d’una plaça d’operari/operària de serveis amb categoria d’oficial segona com a personal laboral fix.

El termini per presentar sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria d’aquest procés al DOGC.