Anunci de convocatòria per a la 2a prova pràctica i entrevista del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu

07/05/2018

Anunci de convocatòria per a la 2a prova pràctica i entrevista del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu

El Tribunal del procés selectiu per a la provisió pel procediment de concurs oposició lliure, d'una plaça d'auxiliar administratiu de l'escala d'administració general, subescala auxiliar, de personal funcionari de l'Ajuntament de Riudoms, i constitució de Borsa de treball, en la sessió celebrada el dia 3/05/2018, va acordar:

CONVOCAR als aspirants que han superat les proves ja realitzades, pel dimecres dia 9 de maig de 2018, a les dependències de la biblioteca municipal de Riudoms (Plaça de l’Arbre núm.5 ) a les 9:00h. a realitzar la prova d'ofimàtica, consistent en un exercici pràctic proposat pel tribunal relacionat amb les funcions de lloc de treball, utilitzant un o més programes de LibreOffice (write i calc).

Un cop valorats els mèrits pel Tribunal es farà l’entrevista.