Convocatòria d’una borsa de treball amb caràcter temporal de monitors de menjador

18/07/2019

Convocatòria d’una borsa de treball amb caràcter temporal de monitors de menjador

La Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 15 de juliol de 2019, va aprovar la convocatòria i les bases reguladores, per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal de monitors de menjador.

Data límit de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació al BOPT de l’extracte de la convocatòria.

Podeu consultar les Bases en el següent enllaç:

Podeu descarregar-vos la sol·licitud a documents associats.