Convocatòria d'un procés selectiu d'auxiliar de sala i recepció del Teatre Auditori del Casal Riudomenc

17/09/2019

Convocatòria d'un procés selectiu d'auxiliar de sala i recepció del Teatre Auditori del Casal Riudomenc

De de conformitat amb la plantilla del personal de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió, l’article 94 del Reglament del personal al servei de les entitats locals i l’art. 19.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, a la que ens remet el RD 211/2019, de 29 de març, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2019, el President de l’Entitat, per Resolució del dia 16 de setembre de 2019, va aprovar la convocatòria i les bases reguladores, per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d’auxiliars de sala i recepció del Teatre Auditori Casal Riudomenc.

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació al BOPT de l’extracte de la convocatòria, i s’han d’adreçar al president de la Corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques.Convocatòria d'un procés selectiu per constituir una borsa de treball places d'auxiliar de sala i recepció del Teatre Auditori del Casal Riudomenc.