Convocatòria de procés selectiu d'una borsa de treball de guàrdia del servei de vigilants

06/09/2023

Convocatòria de procés selectiu d'una borsa de treball de guàrdia del servei de vigilants

La Junta de Govern Local, de data 28 d’agost de 2023, va aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu mitjançant concurs-oposició per a la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de llocs de treball de guàrdia del servei de vigilants en règim de funcionari interí.

Termini de presentació de sol·licituds: dins el termini de vint dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci de convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al DOGC. La data de referència serà l’última publicació.