Llista definitiva d'admesos i exclosos, el tribunal, la data, l'hora i el lloc del procés selectiu d’una plaça amb caràcter de funcionari interí.

14/06/2016

Llista definitiva d'admesos i exclosos, el tribunal, la data, l'hora i el lloc del procés selectiu d’una plaça amb caràcter de funcionari interí.

Mitjançant Decret de l'Alcaldia d’avui dia 14 de juny de 2016, s'ha fet pública la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu convocat per aquest Ajuntament per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió d'una plaça d'auxiliar administratiu/va com a funcionari interí.

Mitjançant Decret de l'Alcaldia d’avui dia 14 de juny de 2016, es modifica la designació dels vocals titular i suplent que formaran part del tribunal qualificador a les proves del dia 21 de juny de 2016.