Llista provisional d'admesos i exclosos de la borsa de treball per a la provisió de places d'operaris de serveis d'electricitat

08/02/2017

Llista provisional d'admesos i exclosos de la borsa de treball per a la provisió de places d'operaris de serveis d'electricitat

Mitjançant resolució de l'Alcaldia, s'ha fet pública la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu convocat per aquest Ajuntament de Riudoms per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d'operaris de serveis d'electricitat.

Es concedeix un termini de 10 dies naturals, a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquesta resolució al tauler d'anuncis i a la pàgina web de la Corporació, per esmenar defectes o aportar els documents preceptius.