Llista provisional d'admesos i exclosos de la borsa de treball per a la provisió de places de guàrdia del Servei de Vigilants

31/01/2017

Llista provisional d'admesos i exclosos de la borsa de treball per a la provisió de places de guàrdia del Servei de Vigilants

Mitjançant resolució de l'Alcaldia, s'ha fet pública la relació d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu convocat per aquest Ajuntament de Riudoms per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió de places de guàrdia municipal del Servei de Vigilants, en règim de funcionari interí.

Es concedeix un termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquesta resolució al tauler d'anuncis i a la pàgina web de la Corporació, per esmenar defectes o aportar els documents preceptius.