Pròrroga de borses de treball

06/06/2017

Pròrroga de borses de treball

Mitjançant resolucions de l'Alcaldia del passat dia 12 de maig de 2017, s'ha fet pública les pròrrogues per un termini de sis mesos de les borses de treball següents:

- Operaris de serveis de neteja
- Operaris de serveis de paleta
- Operaris de serveis d'electricitat
- Operaris de serveis de jardineria
- Operaris de serveis generals

Aquest termini de sis mesos, comprendrà del dia 15 de maig al 14 de novembre de 2017.

En el cas de realitzar-se una nova convocatòria per constituïr noves borses de treball, les borses actuals quedaran sense efectes des de la data de constitució de les noves borses.