Pròrroga per un termini inicial d'un any de la borsa de treball de monitor/a de menjador

21/04/2017

Pròrroga per un termini inicial d'un any de la borsa de treball de monitor/a de menjador

Mitjançant resolució de l'Alcaldia número 2017_04_11-02 del passat dia 11 d'abril de 2017, s'ha fet pública la pròrroga per un termini inicial d'un any de la borsa de treball de monitor/a de menjador.

Aquest termini d'un any, comprendrà del dia 16 d'abril de 2017 al 15 d'abril de 2018. En el cas de realitzar-se una nova convocatòria per constituïr una nova borsa de treball, la borsa actual quedarà sense efectes des de la data de constitució de la nova borsa.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.