Rectificació d'un error material en la llista d'admesos i exclosos definitiva de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça amb caràcter de funcionari interí

17/06/2016

Rectificació d'un error material en la llista d'admesos i exclosos definitiva de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça amb caràcter de funcionari interí

A la llista d'aspirants admesos per a la realització de les proves del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter de funcionari interí, la plaça 1000007 enquadrada dins l'escala d'administració general, subescala auxiliar administrativa, grup de titulació C2 i adscrita a l'àrea d'atenció al públic i recaptació, on consta el número de DNI núm. 39706075-M, ha de constar 39706075-W