Relació d'aspirants admesos i exclosos de les proves del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrita als serveis jurídics

27/04/2016

Relació d'aspirants admesos i exclosos de les proves del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrita als serveis jurídics

Mitjançant resolució de l'Alcaldia d'avui dia 27 d'abril de 2016, s'ha fet pública la relació d'aspirants admesos i exclosos, el tribunal, la data, l'hora i el lloc de realització de les proves del procés selectiu convocat per aquest Ajuntament per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrita als serveis jurídics.

Es concedeix un termini de 10 dies naturals a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquesta resolució (fins el 7 de maig de 2016) per esmenar defectes o aportar documents.